Volume 22 Issue 5
Sep.  2001
Turn off MathJax
Article Contents
ZHA Hong-Guang, ZHANG Yun. Cloning of cDNAs Encoding Two Novel Phospholipase A[2]s from Bungarus fasciatus. Zoological Research, 2001, 22(5): 392-396.
Citation: ZHA Hong-Guang, ZHANG Yun. Cloning of cDNAs Encoding Two Novel Phospholipase A[2]s from Bungarus fasciatus. Zoological Research, 2001, 22(5): 392-396.

Cloning of cDNAs Encoding Two Novel Phospholipase A[2]s from Bungarus fasciatus

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2001-10-22
 • The total mRNA was prepared and purified from the venom glands of snake Bungarus fasciatus.A cDNA library of the venom glands was then constructed using reverse transcription.Two cDNAs encoding two novel phospholipase A[2],named as Bungarus fasciatus phospholipase A[2]Ⅰ(Bf-PLA[2]Ⅰ) and Bungarus fasciatus phospholipase A[2] Ⅱ(Bf-PLA[2]Ⅱ) respectively,were screened out by polymerase chain reaction and sequenced.Both cDNAs have an open reading frame of 435 bp,encoding a 145 amino acid phospholipase A2 precursor composed of a 27 amino acid signal peptide followed by 118 amino acid mature protein.The two cloned phospholipase A[2] belong to Group Ⅰ phospholipase A[2].Their primary structures are different from known Bungarus fasciatus phospholipase A[2]s.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xiu-Xiu Liu, Cheng-Yuan Wang, Chun Luo, Jun-Qing Sheng, Di Wu, Bei-Juan Hu, Jun-Hua Wang, Yi-Jiang Hong. Characterization of cyclophilin D in freshwater pearl mussel (Hyriopsis schlegelii). Zoological Research, 2017, 38(2): 103-109.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.018
  [2] Qiang CHEN, Xin-Jiang LU, Ming-Yun LI, Jiong CHEN. Molecular cloning, pathologically-correlated expression and functional characterization of the colonystimulating factor 1 receptor (CSF-1R) gene from a teleost, Plecoglossus altivelis. Zoological Research, 2016, 37(2): 96-102.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.96
  [3] Jin-Hua WANG, Liang MIAO, Ming-Yun LI, Xiao-Fei GUO, Na PAN, Ying-Ying CHEN, Liang ZHAO. Cloning the Dmrt1 and DmrtA2 genes of ayu (Plecoglossus altivelis) and mapping their expression in adult, larval, and embryonic stages. Zoological Research, 2014, 35(2): 99-107.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.2.099
  [4] Cai-Yun WANG, Yun-Han MA, Da-Jian HE, Shi-Hua YANG. cDNA cloning and sequence analysis of pluripotency genes in tree shrews (Tupaia belangeri). Zoological Research, 2013, 34(2): 127-131.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.02127
  [5] LIU Si-Qing, ZHANG Jia-Bo, TANG Qiong-Ying, LIU Huan-Zhang. Phylogenetic Relationships Among Cobitoidea Based on Mitochondrial ND4 and ND5 Gene Sequences. Zoological Research, 2010, 31(3): 221-229.
  [6] HUANG Yan, LIANG Xu-Fang*, WANG Lin, LI Guang-Zhao, Liu Xiu-Xia, YAO Yu. Molecular Characterization and Evolutional Analysis of Liportein Lipase (LPL) and Hepatic Lipase (HL) Gene in Chinese sturgeon and Other Six Freshwater Fishes. Zoological Research, 2010, 31(3): 239-249.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.03239
  [7] LI Yi-Jiang, GAO Yue-Dong, GUO Yan, LU Cai-Xia, HUANG Jing-Fei, XIA Xue-Shan, DA. Cloning of full-length coding sequence of tree shrew CD3ε and prediction of its molecular characteristics. Zoological Research, 2010, 31(5): 483-489.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05483
  [8] YU Ying, LIANG Xu-fang, LI Guan-gui, WANG Lin, LI Guang-zhao. Molecular Cloning and Analysis of Leptin Gene in Grass Carp (Ctenopharyngodon idellus) and Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix). Zoological Research, 2009, 30(5): 479-485.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.05480
  [9] YANG Xiu-qin, GUO Li-juan, MA Jian-zhang, LIU Di. Cloning, Expression and Variation Analysis of the Wild Boar CAPN7 Gene. Zoological Research, 2009, 30(5): 503-508.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.05503
  [10] BAI Yin-ba-tu, LUO Fen-hua, HU Tian-yuan, HOU Yue, WU Ying-ji. Cloning of Sheep tnp2 Gene and Transcription Analysis of Round Spermatid Cells in the in vitro Co-culture System. Zoological Research, 2009, 30(3): 262-266.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03262
  [11] LIU Wei-bin, GONG Cheng-liang, XUE Ren-yu, ZHOU Wen-lin, ZHU Xu-xian, CAO Guang-li *. Cloning and Analysis of Fhx/P25 Gene Promoter of Bombyx mori Fibroin Protein. Zoological Research, 2007, 28(1): 17-23.
  [12] LIAO Wan-qin, LIANG Xu-fang *, WANG Lin, MA Xu, FANG Ling, LI Gui-sheng. cDNA Sequence Cloning and Tissue Expression of Uncoupling Protein 2 of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix). Zoological Research, 2006, 27(4): 375-381.
  [13] ZHONG Shu-rong, JIN Yang, LI Dong-sheng, WANG Wan-yu, XIONG Yu-liang. Molecular Cloning and Sequence Analyses of cDNAs Encoding Seven C-type Lectin-like Protein Subunits from Daboia russellii siamensis. Zoological Research, 2005, 26(4): 337-343.
  [14] CHEN Dong-sheng, NIE Liu-wang, CHENG Shuang-huai, KAN Xian-zhao, WANG Chao-lin, XIE Wan-shu. Amplification and Sequencing of Sox Gene HMG-box in Alligator sinensis. Zoological Research, 2003, 24(2): 127-131.
  [15] LI Rui, WEI Qin, WANG Wan-yu, XIONG Yu-liang. Cloning of cDNA Encoding a C-type Lectin from Snake Trimeresurus jerdonii. Zoological Research, 2003, 24(4): 293-296.
  [16] YANG Min, ZHANG Chi-yu, BEN Kun-long. Cloning and Sequence Analysis of Cyclin T1 cDNA from Tree Shrew (Tupaia belangeri). Zoological Research, 2003, 24(3): 205-210.
  [17] WEI Qin, LI Rui, WANG Wan-yu, XIONG Yu-liang. Cloning and Sequence Analysis of cDNAs Encoding Four C-type Lectin-like Proteins from Snake Trimeresurus mucrosquamatus. Zoological Research, 2002, 23(4): 273-279.
  [18] ZHA Hong-Guang, ZHANG Yun. Purification of a Phospholipase A[2] from Bungarus fasciatus Venom by One Step Sepharose 4B Method. Zoological Research, 2001, 22(6): 433-436.
  [19] ZHANG Yao-shi, WU Shin-lu, CHEN Yuan-chung, CHEN Shi-qiu. The Amino Acid Composition and Partial Sequence of Cytotoxin ⅩⅢ From Canton Bungarus fasciatus Venom. Zoological Research, 1981, 2(zk): 27-32.
  [20] XIAO Chang-hua, ZHAN Hong-ji, LEI Ke-jian. Study on Venom of Bungarus fasciatus,The Purification and Biochemical Analysis of Cardiotoxic Principles. Zoological Research, 1981, 2(1): 49-54.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1977) PDF downloads(1767) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return