Volume 21 Issue 5
Sep.  2000
Turn off MathJax
Article Contents
JIA Lin-Zhi, ZHANG Yu-Hui. Microstructure and Ultrastructure of Ov Arian Follicular Cells in Little Salamander,Batrachuperus pinchonii. Zoological Research, 2000, 21(5): 419-421.
Citation: JIA Lin-Zhi, ZHANG Yu-Hui. Microstructure and Ultrastructure of Ov Arian Follicular Cells in Little Salamander,Batrachuperus pinchonii. Zoological Research, 2000, 21(5): 419-421.

Microstructure and Ultrastructure of Ov Arian Follicular Cells in Little Salamander,Batrachuperus pinchonii

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2000-10-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jian-Xun TANG, Jun-Rong LI, Zhong-Liang LIU, Hua ZHAO, Xiao-Min TAO, Zhang-Shun CHENG. Effects of Zn2+ and Cu2+ on loach ovaries and ova development. Zoological Research, 2013, 34(E5): 531135.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.E4-5.E135
  [2] LI Cheng, DONG Zhao-xiong, WANG Yue-zhao. Microstructure comparison of jaw sheaths between the Megophryid tadpoles (Amphibia, Anura) by the technology of electron microscope. Zoological Research, 2010, 31(5): 550-554.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05550
  [3] SHAO Hua, MENG Hebaoligao, QI Mu-ge, ZHANG Suo-lian , BOU Shor-gan , *. Ultrastructure of Goat Oocytes Cultured with. Zoological Research, 2006, 27(2): 209-215.
  [4] LIU Yong-zhang, ZHANG Yong-pu. Ultrastructure of Spermatozoa of Eumeces elegans. Zoological Research, 2004, 25(5): 429-435.
  [5] YUE Xing-jian, ZHANG Yao-guang, AO Lei, WANG Zhi-jian. Histology and Ultrastructure of Head Kidney in the Southern Catfish,Silurus meridionalis Chen. Zoological Research, 2004, 25(4): 327-333.
  [6] XIE Mei-na, ZHANG Cai-qiao, MI Yu-ling, ZENG Wei-dong. Effects of Follicle-stimulating Hormone and Estrogen on Development of Embryonic Chicken Germ Cell in Vitro. Zoological Research, 2004, 25(1): 53-56.
  [7] WANG Hong-yuan, ZHANG Yu-hui. Annual Cycle of Testicular Microstructures in Stream Salamanders (Batrachuperus tibetanus). Zoological Research, 2004, 25(6): 484-490.
  [8] LUO Yan-rui, LI Wei-guo, WANG Kun-ying, ZHAI Xin-hui, FU Shan-gang, LI Qing-huan. Changes in the Weight and Ultrastructure of the Corpuscles of Stannius in a Reproductive Cycle of Carps Cyprinus carpio. Zoological Research, 2003, 24(4): 281-286.
  [9] LUO Yong-ting, YUAN Wei-jia, MA Yong-jie, ZHANG Hui-qi SHENG Chun. Morphology and Ultrastructure of the Compound Eye in the Mud Crab (Scylla serrata). Zoological Research, 2003, 24(3): 220-226.
  [10] FANG Yong-qiang, WENG You-zhu, Liu Li-li, FANG Qi, DAI Yan-yu. Mechanism of 5-HT and GnRH Physiological Action in the Ovary of Crassostrea gigas:Orientation of Double Staining and Immunocytochemistry. Zoological Research, 2003, 24(6): 462-466.
  [11] JIANG Ye-qin, YAO Jian-ping, YANG Wan-xi. Ultrastructure of Follicular Cells at Different Stages of Oocyte-Development in Exopalaemon modestus. Zoological Research, 2003, 24(4): 287-292.
  [12] WEI Rong-bian, QIU Gao-feng, LOU Yun-don. Nerve Terminal Types of Sinus Gland and Neurosecretory Cell Types of X-organ in Crab Eriocheir sinensis. Zoological Research, 2002, 23(3): 226-232.
  [13] CHENG Liang, WANG Kang-le. Studies on The Morphology and Ultrastructure of Meretrix meretrix Linnaeus. Zoological Research, 1997, 18(4): 351-357.
  [14] WU Song-lin, YANG Shu-fang. Observation on Anatomy,Histology and Ultrastructure of The Lung of Agama stoliczkana. Zoological Research, 1995, 16(3): 262-280.
  [15] TAN Zhu-jun, HAN Ya-li. Effects of Carnosine and Gossypol on The Motility and Ultrastructure of Ram Spermatozoa. Zoological Research, 1995, 16(2): 119-125.
  [16] ZHENG Wen-biao, CHEN Min. Studies on the Ultrastructure of Cells of Meso-Adenhypophysis in Clarias lazera During Winters. Zoological Research, 1994, 15(4): 31-35.
  [17] LU Tai-chun, GAN Ya-ling, HE Fen-qi, LIU Ru-sun, LU Chun-lei, WAN Jiang. The Ultrastructure of Eggshells of Chrysolophus pictus and Chrysolophus amherstiae. Zoological Research, 1992, 13(3): 223-226.
  [18] KUANG Pu-ren, LIU De-sheng. Differentiations of Two Species in The Family Ergasilidae Expressed by Ultrastructure. Zoological Research, 1992, 13(1): 1-3.
  [19] CAO Xiao-mei. Microscopic Structure of Ovary and Ovarian Activity of Different Seasons in Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1990, 11(1): 17-24.
  [20] LI Fu-lai, QIN Zai-xian, TEN Huai-mei. Study on The Microstructure and Components of Eggshell of Japanese Crested Ibis. Zoological Research, 1990, 11(3): 173-177.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1972) PDF downloads(1901) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return