Volume 21 Issue 5
Sep.  2000
Turn off MathJax
Article Contents
WU Hua, HU Jin-Chu, CHEN Wan-Li, OUYANG Wei-Fu, XIAN Fang-Hai. Habitat Selection by Mainland Serow in Spring and Winter. Zoological Research, 2000, 21(5): 355-360.
Citation: WU Hua, HU Jin-Chu, CHEN Wan-Li, OUYANG Wei-Fu, XIAN Fang-Hai. Habitat Selection by Mainland Serow in Spring and Winter. Zoological Research, 2000, 21(5): 355-360.

Habitat Selection by Mainland Serow in Spring and Winter

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2000-10-22
 • Habitat selection of mainland serow (Capricornis sumatraensis) was studied in Tangjiahe Natural Reserve,Qingchuan County of Sichuan Province from March 1998 to February 1999.The results showed as follows:The main ecological factors notably influenced on habitat selection of mainland serow in spring were human disturbance,vegetation type,tree dispersion,tree density,slope,rock dispersion,tree size and slope position.The main ecological factors notably influenced on habitat selection of mainland serow in winter were human disturbance,vegetation type,slope position,canopy,water source,tree dispersion,tree density,tree size,shrub size,rock dispersion,slope aspect and animal dispersion.The separation of habitat selection of mainland serow in spring and winter showed mainly in the ecological factors,slope,elevation,tree size,tree dispersion,shrub dispersion,rock dispersion,vegetation type,slope position,canopy and water source.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Qi-Ping ZHU, Meng-Yao ZHU, Ying-Chao HU, Xue-Ya ZHANG, Guo-Hua DING, Zhi-Hua LIN. Age-related habitat selection by brown forest skinks (Sphenomorphus indicus). Zoological Research, 2015, 36(1): 29-33.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.29
  [2] LIU Peng, HUANG Xiao-Feng, GU Shu-Sheng, LU Chang-Hu. Habitat selection of four sympatric pheasants in Guanshan National Nature Reserve, Jiangxi, China. Zoological Research, 2012, (2): 170-176.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02170
  [3] CHEN Jiu-Yi, ZHANG Li-Jia, WANG An-Meng, Bater, Nasendelger, YUAN Li, BAO. Population, distribution and food composition of wolves (Canis lupus) at Saihanwula Nature Reserve, Inner Mongolia. Zoological Research, 2011, 32(2): 232-235.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.02232
  [4] XU Ji-Liang, ZHANG Xiao-Hui, ZHANG Zheng-Wang, *, ZHENG Guang-Mei, RUAN Xiang-Feng, ZHANG Ke-Yin, XI Bo. Breeding Habitat Selection of Reeves's Pheasant (Syrmaticus reevesii) in Dongzhai National Nature Reserve, Henan Province, China. Zoological Research, 2010, 31(2): 198-204.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.02198
  [5] TONG Meng, WANG Xiang-Wei, PAN Shi-Xiu, AN Tan-Hong, FENG Jin-Chao, MENG Xiu-Xia. Summer habitat selection of alpine musk deer in Xinglongshan National Nature Reserve, Northwestern China. Zoological Research, 2010, 31(6): 610-616.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06610
  [6] RONG Ke, ZONG Cheng, MA Jian-zhang. A Method for Analysis of Habitat Selection Data: Bailey’s Interval. Zoological Research, 2009, 30(2): 215-220.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02215
  [7] LONG Shuai, ZHOU Cai-quan*, WANG Wei-kui, WEI Wei, HU Jin-chu. The Habitat and Nest-site Selection of Common Pheasants in Spring and Summer in Nanchong, China. Zoological Research, 2007, 28(3): 249-254.
  [8] XU Feng, MA Ming , *, YIN Shou-jing, Bariushaa Munkhtsog. Autumn Habitat Selection by Snow Leopard (Uncia uncia) in Beita Mountain, Xinjiang, China. Zoological Research, 2006, 27(2): 221-224.
  [9] ZHOU Shao-chun, ZHANG Ming-hai , *, WANG Shuang-ling. Habitat Selection of Red Deer (Cervus elaphus) and Roe Deer (Capreolus capreolus) in Winter in Logged and Unlogged Forest of the Wandashan Mountains, Heilongjiang. Zoological Research, 2006, 27(6): 575-580.
  [10] GE Zhen-ming, WANG Tian-hou * , ZHOU Xiao, ZHAO Ping, SHI Wen-yu. Factor-analysis on Habitat-selection of the Avian Community at the Artificial Wetlands Behind the Chongming Dongtan Seawall During Winter and Spring. Zoological Research, 2006, 27(2): 144-150.
  [11] LI Jia-qi, SHI Hong-quan, LIU Naifa *. Habitat Selection of Tibetan Snow Cocks in Spring in Lhasa. Zoological Research, 2006, 27(5): 513-517.
  [12] LIU Zhen-sheng, WANG Xiao-ming, LI Zhi-gang, CUI Duo-ying, LI Xin-qing. Comparison of Seasonal Feeding Habitats by Blue Sheep (Pseudois nayaur) During Winter and Spring in Helan Mountain, China. Zoological Research, 2005, 26(6): 580-589.
  [13] DAI Jian-hong, DAI Qiang, ZHANG Ming, ZHANG Jin-dong, LI Cheng, LIU Bing, et al.. Habitat Selection of Three Amphibians (Rana kukunoris,Nanorana pleskei,Bufo minshanicus) During Summer Autumn in Zoige Wetland National Nature Reserve. Zoological Research, 2005, 26(3): 263-271.
  [14] GONG Shi-ping, SHI Hai-tao, XIE Cai-jian, CHEN Chuan, XU Ru-mei. Spring Habitat Selection by Four Eyespotted Turtle (Sacalia quadriocellata) in Limu Mountain of Hainan Island. Zoological Research, 2005, 26(2): 142-146.
  [15] LIU Zhen-sheng, CAO Li-rong, ZHAI Hao, HU Tian-hua, WANG Xiao-ming. Winter Habitat Selection by Red Deer (Cervus elaphus alxaicus) in Helan Mountain,China. Zoological Research, 2004, 25(5): 403-409.
  [16] XU Ji-liang, ZHANG Xiao-hui, ZHANG Zheng-wang, ZHENG Guang-mei. Brood Habitat Characteristics of Reeve's Pheasant (Syrmaticus reevesii) in Dongzhai National Nature Reserve. Zoological Research, 2002, 23(6): 471-476.
  [17] YANG Wei-Kang, QIAO Jian-Fang, GAO Xing-Yi, ZHONG Wen-Qin. Autumn Habitat Selection by Houbara Bustards (Chlamydotis undulata) in Eastern Jungar Basin,Xinjiang. Zoological Research, 2001, 22(4): 298-302.
  [18] MA Zhi-Jun, DING Chang-Qing, LI Xin-Hai, LU Bao-Zhong, ZHAI Tian-Qing, ZHENG Guang-Mei. Feeding Site Selection of Crested Ibis in Winter. Zoological Research, 2001, 22(1): 46-50.
  [19] SHI Hai-tao, ZHENG Guang-mei. Study on The Relation Between Habitat Selection and Diet of Temminck's Tragopan. Zoological Research, 1999, 20(2): 131-136.
  [20] ZHANG Hong-hai, MA Jian-zhang. Habitat Preference of Sables in Winter. Zoological Research, 1999, 20(5): 355-359.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2134) PDF downloads(1655) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return