Volume 18 Issue 3
May  1997
Turn off MathJax
Article Contents
LIU Hong-lin, JI Qing, CHENG Yi-feng, JIANG Zhi-hua, HUANG Yue-ying. Detecting Association of Exogenous DNA With Chicken Sperm Using Autoradiography. Zoological Research, 1997, 18(3): 332-340.
Citation: LIU Hong-lin, JI Qing, CHENG Yi-feng, JIANG Zhi-hua, HUANG Yue-ying. Detecting Association of Exogenous DNA With Chicken Sperm Using Autoradiography. Zoological Research, 1997, 18(3): 332-340.

Detecting Association of Exogenous DNA With Chicken Sperm Using Autoradiography

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1997-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Rong-Nan Li, Zhen-Dong Zhu, Yi Zheng, Ying-Hua Lv, Xiu-E Tian, De Wu, Yong-Jun Wang, Wen-Xian Zeng. Metformin improves boar sperm quality via 5′-AMP-activated protein kinase-mediated energy metabolism in vitro. Zoological Research, 2020, 41(5): 527-538.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.074
  [2] PING Shu-Huang, WANG Cai-Yun, TANG Wen-Ru, LUO Ying, YANG Shi-Hua. Effects of some extenders and monoamines on sperm cryopreservation in tree shrews (Tupaia belangeri). Zoological Research, 2012, 33(1): 19-28.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01019
  [3] ZHANG Yuan-Xu, PING Shu-Huang, YANG Shi-Hua. Morphological characteristics and cryodamage of Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) sperm. Zoological Research, 2012, 33(1): 29-36.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01029
  [4] YAN Xiao-Hong, WANG Zhi-Peng, WANG Ning. Characterization of the structure, function and regulation of the chicken mir-17-92 cluster. Zoological Research, 2012, 33(5): 455-462.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05455
  [5] WANG Xiao-Ai, YANG Jun-Xing, CHEN Xiao-Yong, PAN Xiao-Fu, LI Zai-Yun. Cryopreservation of sperm from Neolissochilus benasi. Zoological Research, 2012, 33(3): 283-289.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03283
  [6] YE Ting, ZHU Jun-quan, YANG Wan-xi, WEI Pin, WU Xiong-fei. Sperm Cryopreservation in Sparus macrocephalus and DNA Damage Detection with SCGE. Zoological Research, 2009, 30(2): 151-157.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02151
  [7] WEN Ru-shu, FANG Zhan-qiang, CHEN Wei-ting. Effects of 17β-estradiol on Vitellogenin Inducement and Gonad Development in Male Tanichthys albonubes. Zoological Research, 2008, 29(1): 43-48.
  [8] Adel A. B. Shahin*. A Novel Type of Spermiogenesis in the Nile Catfish Chrysichthys auratus (Siluriformes: Bagridae) in Egypt, with Description of Spermatozoon Ultrastructure ( in English). Zoological Research, 2007, 28(2): 193-206.
  [9] YE Lang-hui HUO Jin-long MIAO Yong-wang , * ZHU Sheng-quan CHEN Tao LIU Li-xian PAN Wei-rong BI Bao-liang. Genetic Diversity Analysis of Nixi Chicken Using Microsatellite DNA Markers. Zoological Research, 2006, 27(1): 68-74.
  [10] ZHAO Yang, YU Hong-shi, LU Heng, YAO Kai, CHENG Han-hua* , ZHOU Rong-jia*. Interchromosomal Trans-Splicing of DMRT1 Gene on Chicken Chromosome Z. Zoological Research, 2006, 27(2): 175-180.
  [11] SHAO Xi-bing, SHI Zhen-dan, YU Ying-chun, LIU Ying, LIANG Shao-dong, CHEN Nan. Immunoverification of Correctness of Cloned Chicken Leptin Gene. Zoological Research, 2005, 26(2): 168-173.
  [12] ZHANG Long-Xian, NING Chang-Shen, JIANG Jin-Shu. The Morphologic Feature of Cryptosporidium baileyi Endogenous Developmental Stages in Chickens and Influence on Parasitic Organs of Host. Zoological Research, 2001, 22(6): 511-515.
  [13] ZHU Dong-Fa, WANG Gui-Zhong, LI Shao-Jing. Sperm Ultrastructure of The Squat Lobster,Thenus orientalis (Crustacea,Decapoda). Zoological Research, 2000, 21(5): 387-391.
  [14] HU Yu-hua, TIAN Jiu-chou. Distribution of Somatostatin-Like Reactivities in Chicken Hypothalamus. Zoological Research, 1999, 20(2): 158-160.
  [15] ZHANG Mei-fen, ZHAO Xiang, WENG Xiao-yan, XU Yi-yan. Histology and Histochemistry of Oviductal Sperm-Storage Glands in Canary Bird. Zoological Research, 1997, 18(1): 105-111.
  [16] SHANG En-yuan, JI Wei-zhi, YANG Shang-chuan, CHEN Jian-chun, ZOU Ru-jin. Electron Microscopical Study of Tibetan Macaque (Macaca thibetana) Sperm. Zoological Research, 1993, 14(1): 1-4.
  [17] ZHANG Tian-yin, FENG Shu-mang, PAN Zhong-zong. Scanning Electron Microscopic Observations on The Sperm Entry Into The Eggs of Goldfish,Carassius auratus. Zoological Research, 1993, 14(2): 166-170.
  [18] SHENG Qi-zhang, WU Kun-min, CAI Zhen-yan. Dynamical Action of Sperm Penetration Into The Egg of Misgurnus anguillicaudatus. Zoological Research, 1990, 11(3): 179-184.
  [19] SHE Wei-ming. Characterization of Cytoplasmic Estrogen Receptor in Chicken Oviduct. Zoological Research, 1987, 8(2): 169-176.
  [20] GAO Shun-de, ZHANG Hong-wei, HUANG Zhe. Scanning Electron Microscopy Study of the Surface Epithelium of Bursa of Fabricius in Chicken. Zoological Research, 1982, 3(3): 263-267.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2246) PDF downloads(1355) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return