Volume 18 Issue 1
Jan.  1997
Turn off MathJax
Article Contents
YANG Tong, WANG Tie-hui, GUO Zheng-ke. Chromosome Number and Characteristics of A Hirudinidae Leech Hirudo nipponia. Zoological Research, 1997, 18(1): 26-325.
Citation: YANG Tong, WANG Tie-hui, GUO Zheng-ke. Chromosome Number and Characteristics of A Hirudinidae Leech Hirudo nipponia. Zoological Research, 1997, 18(1): 26-325.

Chromosome Number and Characteristics of A Hirudinidae Leech Hirudo nipponia

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1997-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] TANG Xiang-Hui, CAO Yue-Ling, YANG Ze-Xing, ZHAO Fu-Xian. Reproductive traits of polycystic ovary syndrome in female rhesus monkeys. Zoological Research, 2012, 33(1): 37-42.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01037
  [2] WANG Jin-Huan, SU Rong, SU Wei-Ting, CHENG Cheng, WEI Shu-Guang, DING Hai-Hua, DUAN Ying, LI Sheng-Bin, NIE Wen-Hui. Establishment of cell lines derived from skin biopsies of crested ibis (Nipponia nippon) and their biological characteristics. Zoological Research, 2012, 33(6): 591-596.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.06591
  [3] HOU Yue, WU Ying-ji, LUO Fen-hua, SU Hui-min, ZHANG Xue-ming, ZHANG Yan, BAI Yin-ba-tu, LIU Tao-di. Cloning of Cashmere Goat Scp3 Gene and Determining the First Round Meiosis in the Testes. Zoological Research, 2009, 30(3): 341-344.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03341
  [4] WANG Jian-li, WANG Hui-chun, TAI Fa-dao. Age Dependent Expressiones of Androgen Receptores in Testes and Epididymes of Mandarin Voles(Lasiopodomys mandarinus). Zoological Research, 2009, 30(1): 53-58.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01053
  [5] YE Hai-hui, LI Shao-jing, HUANG Hui-yang, WANG Gui-zhong. Histological Studies on Testes Development of the Mud Crab,Scylla serrata. Zoological Research, 2002, 23(2): 141-144.
  [6] WU Yun-fei, KANG Bin, MEN Qiang, WU Cui-zhen. Chromosome Diversity of Tibetan Fishes. Zoological Research, 1999, 20(4): 258-264.
  [7] CHEN Yu-ze, LIU Rui-qing, NAI Wen-hui, YANG Mei, HE Cong-hao, BAO Yan-fen et al.. The Chromosome of Asian Elephant. Zoological Research, 1998, 19(1): 93-94.
  [8] XIAO Wu-han, SU Bing, WU Chun-hua, ZHANG Ya-ping. A Simple Method For Getting Digoxigenin Labeling Proble of mtDNA From Ovary of Fish. Zoological Research, 1997, 18(1): 58-727.
  [9] LIU Rui-qing, NIE Wen-hui, CHEN Yu-ze. Chromosome Study of Stone Marten (Martes foina intermedia). Zoological Research, 1995, 16(3): 275-279.
  [10] LIN Guang-hua, XIONG Jing-wei. Studies on The Differentiation and Development in The First Sex-Cycle of The Ovary of Clarias lazera. Zoological Research, 1995, 16(4): 365-372.
  [11] YANG Xiu-zhi, WANG Jun-sen. Two Kinds of Ant Chromosome in Heilongjiang. Zoological Research, 1994, 15(2): 93-96.
  [12] WANG Jin-xing, ZHAO Xiao-fan. Chromosome Study of Three Species of Tetraodontiform Fishes. Zoological Research, 1993, 14(4): 345-346.
  [13] SHI Dong-chou, YU Xiao-ping, CHANG Xiu-yun, LU Bao-zhong. The Breeding Habits of The Crested Ibis(Nipponia nippon). Zoological Research, 1989, 10(4): 327-332.
  [14] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan et al., TUO Ding, ZHONG Tai et al.. An Investigation of Distribution,Number and Food Habit of the Rhinopithecus Bieti. Zoological Research, 1988, 9(zk): 67-75.
  [15] Lin fayao, Shen farong, Yang darong, Long yongchen, Yang yaoxiong. Study on mitotic chromosome of ghost moth. Zoological Research, 1988, 9(1): 15-20.
  [16] FENG Shu-ju, SHI Li-ming. Karyotype and Chromosome Polymorphism in Eupolyphaga sinensis Walker. Zoological Research, 1984, 5(zk): 45-50.
  [17] CHEN Yi-feng, GUO Jian-min. Chromosome Studies of Mammals. Zoological Research, 1984, 5(zk): 52-63.
  [18] ZHANG Xi-ran, WANG Jian-hua, CHEN Yu-ze. Somatic Chromosome Studies of the Tufted Deer (Elaphodus cephalophus). Zoological Research, 1983, 4(1): 89-93.
  [19] SUN Jian-min, WU Xi-zai. A Priliminary Study on the Histological Chemistry of the Ovary of tilapia nilotica During its Development. Zoological Research, 1983, 4(3): 279-285.
  [20] ZOU Shu-qang, CHEN Ying-feng. Chromosome study of an Albinal Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(3): 294-294.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1714) PDF downloads(1765) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return