Volume 18 Issue 1
Jan.  1997
Turn off MathJax
Article Contents
YANG Xiao-jun, WEN Xian-ji, YANG Lan. The Range of Green Peafowl (Pavo muticus imperator) in Southeast and Northwest Yunnan Province,China. Zoological Research, 1997, 18(1): 0-18.
Citation: YANG Xiao-jun, WEN Xian-ji, YANG Lan. The Range of Green Peafowl (Pavo muticus imperator) in Southeast and Northwest Yunnan Province,China. Zoological Research, 1997, 18(1): 0-18.

The Range of Green Peafowl (Pavo muticus imperator) in Southeast and Northwest Yunnan Province,China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1997-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Fei Wu, De-Jun Kong, Peng-Fei Shan, Jie Wang, Gladys Nyakeru Kungu, Guang-Yi Lu, Xiao-Jun Yang. Ongoing green peafowl protection in China. Zoological Research, 2019, 40(6): 580-582.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.069
  [2] Jin-Long Ren, Kai Wang, Ke Jiang, Peng Guo, Jia-Tang Li. A new species of the Southeast Asian genus Opisthotropis (Serpentes: Colubridae: Natricinae) from western Hunan, China. Zoological Research, 2017, 38(5): 251-263.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.068
  [3] Getachew BANTIHUN, Afework BEKELE. Diversity and habitat association of small mammals in Aridtsy forest, Awi Zone, Ethiopia. Zoological Research, 2015, 36(2): 88-94.
  [4] Yuan-Sheng HOU, Yu-Bang HE, Peng CUI, Xiao-Jun YANG. Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis)at Qinghai Lake. Zoological Research, 2014, 35(S1): 124-127.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0124
  [5] Fang YANG, Yi-Qun ZHANG. Quantities and distribution of the Black-necked Crane (Grus nigricollis) and other large waterfowl on the Yunnan and Guizhou Plateau. Zoological Research, 2014, 35(S1): 80-84.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0080
  [6] Qin LIU, Guang-Hui ZHONG, Shi-Ze LI, Jing-Cai L&220;, Peng GUO. New occurrence of Sinovipera sichuanensis in Guizhou. Zoological Research, 2014, 35(4): 350-352.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.4.350
  [7] Rong-Xing WANG, Wei-Xiong LUO, De-Jun KONG, Li ZHANG, He-Qi WU, Guang-Yi LU, Hao-Yan DONG, Xiao-Jun YANG. Changes in number and location of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Xundian, Yunnan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 151-157.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0151
  [8] Zhi-Yong DI, Zi-Zhong YANG, Shi-Jin YIN, Zhi-Jian CAO, Wen-Xin LI. History of study, updated checklist, distribution and key of scorpions (Arachnida:Scorpiones) from China. Zoological Research, 2014, 35(1): 3-19.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.1.003
  [9] Zhi-Xiao LIU, You-Xiang ZHANG, Li-Biao ZHANG. Research perspectives and achievements in taxonomy and distribution of bats in China. Zoological Research, 2013, 34(6): 687-693.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0687
  [10] Xiao-Yong CHEN. Checklist of Fishes of Yunnan. Zoological Research, 2013, 34(4): 281-343.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0281
  [11] LI Guo-Song, YANG Xian-Ming, ZHANG Hong-Yu, LI Wei. Population and distribution of western black crested gibbon (Nomascus concolor) at Ailao Mountain, Xinping, Yunnan. Zoological Research, 2011, 32(6): 675-683.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06675
  [12] YANG Qing, RAN Jiang-hong, ZHANG Shun-lin, DU Bei-bei. Distribution of Red Panda in Qionglai Mountains of Sichuan Province. Zoological Research, 2008, 29(5): 546-552.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05546
  [13] Diego F. Cisneros-Heredia. Distribution and Ecology of the Western Ecuador Frog Leptodactylus labrosus (Amphibia: Anura: Leptodactylidae). Zoological Research, 2006, 27(3): 225-234.
  [14] NI Qing-yong MA Shi-lai , *. Population and Distribution of the Black Crested Gibbons in Southern and Southeastern Yunnan. Zoological Research, 2006, 27(1): 34-40.
  [15] QUAN Lu-jun, ZHANG Wen-xia. Lordiphosa denticeps SpeciesGroup from Yunnan,China:Description of Four New Species,and Phenomena of Geographical Replacement (Diptera:Drosophilidae). Zoological Research, 2003, 24(3): 227-234.
  [16] CHEN Guo-Jun, A.Townsend Peterson. A New Technique For Predicting Distribution of Terrestrial Vertebrates Using Inferential Modeling. Zoological Research, 2000, 21(3): 231-237.
  [17] WANG De-bin, YANG Li-jiang, XU You-hong, WU Xiang-hong, TONG Xing-rong. Distribution and Fauna Composition of Euhirudinea in Yunnan. Zoological Research, 2000, 21(4): 334-336.
  [18] DU Yu-zhou, HE Jun-hua, MA Yun. A Preliminary Study on The Distribution of The Family Perlidae (Plecoptera:Perloidea). Zoological Research, 1999, 20(3): 189-195.
  [19] JIANG Xue-long, WANG Ying-xiang, WANG Qi-shan. Taxonomy and Distribution of Tibetan Macaque (Macaca thibetana). Zoological Research, 1996, 17(4): 361-369.
  [20] JIANG Xue-long, WANG Ying-xiang, MA Shi-lai. Taxonomic Revision and Distribution of Subspecies of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) in China. Zoological Research, 1991, 12(3): 241-247.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2269) PDF downloads(1602) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return