Volume 29 Issue 1
Jan.  2008
Turn off MathJax
Article Contents
WU Yi, ZHANG Cheng-ju, WU Qing-zhao, YANG Ren-yong. Feeding Habits of Cynopterus sphinx in Guangzhou Area. Zoological Research, 2008, 29(1): 103-107.
Citation: WU Yi, ZHANG Cheng-ju, WU Qing-zhao, YANG Ren-yong. Feeding Habits of Cynopterus sphinx in Guangzhou Area. Zoological Research, 2008, 29(1): 103-107.

Feeding Habits of Cynopterus sphinx in Guangzhou Area

 • Received Date: 2007-09-10
 • Rev Recd Date: 2007-12-04
 • Publish Date: 2008-02-22
 • Greater short-nosed fruit bat (Cynopterus sphinx) is an abundant species of fruit-eating bats widely distributed in the Guangzhou area. From May 2004 to April 2006, the feeding habits of Cynopterus sphinx were studied using field surveys, gleaning and feces analysis. Analysis of 26 feces and leftovers of Cynopterus sphinx showed that Cynopterus sphinx had eaten fruits from 21 plant species belonging to 13 families and leaves of 3 species belonging to 3 families. The main food of Cynopterus sphinx are fruits of Moraceae ficus, Syzygium jambos, Livistona subglobosa and Livistona subglobosa. The feeding habits of Cynopterus sphinx changed seasonally, as it mainly ate various kinds of fruits in summer and autumn, but seeds of Livistona subglobosa in winter and spring. The reproduction fastigium of Cynopterus sphinx in Guangzhou area is from May to October.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Peng-Lai Fan, Yi-Ming Li, Craig B. Stanford, Fang Li, Ze-Tian Liu, Kai-Hua Yang, Xue-Cong Liu. Home range variation of two different-sized groups of golden snub-nosed monkeys (Rhinopithecus roxellana) in Shennongjia, China: implications for feeding competition. Zoological Research, 2019, 40(2): 121-128.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.044
  [2] YANG Gang, LU Zhou, YU Chen-Xing, JIANG Ai-Wu, MENG Yuan-Jun, ZHOU Fang. Seasonal feeding site selection of the Nonggang Babbler (Stachyris nonggangensis) in Nonggang, Guangxi, China. Zoological Research, 2012, 33(5): 433-438.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05433
  [3] XIA Dong-Po, LI Jin-Hua, ZHU Yong, SUN Bing-Hua, Lori K SHEERAN, Megan D MATHESON. Seasonal variation and synchronization of sexual behaviors in free-ranging male Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Huangshan, China. Zoological Research, 2010, 31(5): 509-515.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05509
  [4] ZENG Yu, ZHANG Xin-Wen, ZHU Guang-Jian, GONG Yan-Yan, YANG Jian, ZHANG Li-Biao, *. Influence of Landmarks on Spatial Memory in Short-nosed Fruit Bat, Cynopterus sphinx. Zoological Research, 2010, 31(2): 163-168.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.02163
  [5] LIU Bin, ZHOU Li-zhi, WANG Wen-ge, SHEN San-bao, HAN De-min. Seasonal Dynamics of the Avian Guild Structure of Mountain Secondary Forest in Dabieshan Mountain. Zoological Research, 2009, 30(3): 277-287.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03277
  [6] YANG Sheng-mei, WEI Wan-hong, YIN Bao-fa, FAN Nai-chang, ZHOU Wen-yang. Effects of Food Variation on the Feeding Behavior of the Steppe Polecat Mustela eversmanni. Zoological Research, 2008, 29(1): 78-82.
  [7] LI Hui, HONG Yong-mi, ZOU Fa-sheng, ZHANG Qiang, HUANG Jun-hui. Bird Diversity and Seasonality in Urban Parks of Guangzhou. Zoological Research, 2008, 29(2): 203-211.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.02203
  [8] LIU Zhen-sheng, WANG Xiao-ming, LI Zhi-gang, CUI Duo-ying, LI Xin-qing. Comparison of Seasonal Feeding Habitats by Blue Sheep (Pseudois nayaur) During Winter and Spring in Helan Mountain, China. Zoological Research, 2005, 26(6): 580-589.
  [9] LIU Zhen-sheng, WANG Xiao-ming, LI Zhi-gang, CUI Duo-ying, Li Xin-qing. Seasonal Variation of Diurnal Activity Budgets by Blue Sheep (Pseudois nayaur) with Different Age-sex Classes in Helan Mountain. Zoological Research, 2005, 26(4): 350-357.
  [10] MA Jie, ZHANG Li-biao, LIANG Bing, SHEN Jun-xian, ZHANG Shu-yi, JONES Gareth. Piscivorous Habit and Echolocation Sound of Myotis ricketti at Fangshan,Beijing. Zoological Research, 2003, 24(4): 265-268.
  [11] ZHANG Yong-Pu, JI Xiang. Ontogenetic Changes of Sexual Dimorphism in Head Size and Food Habit in Grass Lizard,Takydromus septentrionalis. Zoological Research, 2000, 21(3): 181-186.
  [12] LIU Ji-long, DENG Ze-pei, QIAO Hui-li. Feeding Neonate Rabbits With Bovine Colostrum. Zoological Research, 1999, 20(6): 450-456.
  [13] LI Ren-de, SHENG Jian-ming. Circadian and Seasonal Variation of Blood Sugar Content of Lizard Phrynocephalus przewalskii. Zoological Research, 1999, 20(6): 477-478.
  [14] YANG Yu-feng. Feeding of Mesocyclops leuckarti on Moina and Diaphanosoma. Zoological Research, 1998, 19(1): 31-37.
  [15] SHI Jian-bin, ZHENG Guang-mei. The Seasonal Changes of Habitats of Elliot's Pheasant. Zoological Research, 1997, 18(3): 275-283.
  [16] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan et al., TUO Ding, ZHONG Tai et al.. An Investigation of Distribution,Number and Food Habit of the Rhinopithecus Bieti. Zoological Research, 1988, 9(zk): 67-75.
  [17] WANG Zi-yu, ZHOU Yuan-sheng. Habit and Breeding of Chinese Crowtit Arovnd Lianyvn Gang. Zoological Research, 1988, 9(3): 216-216.
  [18] LIU Huan-jin, FENG Jing-yi, SU Hua-long et al.. Studies on Taiyuan Bird Ecology Ⅰ.Ecological Distribution and Seasonal Variabie Reguiarity. Zoological Research, 1982, 3(zk): 315-333.
  [19] . Color Variation of Lycodon Subcinctus. Zoological Research, 1982, 3(3): 302-302.
  [20] LI Zhi-xiang, MA Shi-lai, HUA Cheng-hui, WANG Ying-xiang. The Distribution and Habit of Yunnan Snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1981, 2(1): 9-16.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1190) PDF downloads(1320) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return