Volume 27 Issue 6
Nov.  2006
Turn off MathJax
Article Contents
SHI Chun-fang, *, YANG Gui-sheng. A New Bird Record in Hohhot: Spotted Dove Streptopelia chinensis. Zoological Research, 2006, 27(6): 656-656.
Citation: SHI Chun-fang, *, YANG Gui-sheng. A New Bird Record in Hohhot: Spotted Dove Streptopelia chinensis. Zoological Research, 2006, 27(6): 656-656.

A New Bird Record in Hohhot: Spotted Dove Streptopelia chinensis

 • Received Date: 2006-10-17
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2006-12-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Liang ZHANG, Li-Fang PENG, LeiYU, Zheng-Ping WANG, Li-Qun HUANG, Song HUANG. New Record of Lycodon liuchengchaoi in Anhui. Zoological Research, 2015, 36(3): 178-180.
  [2] Ai-Wu JIANG, Hong-Quan PAN, Zhou LU, Nai-Fa LIU. A new record of the bird subspecies Black-crested Bulbul (Pycnonotus flaviventris johnsoni) in China. Zoological Research, 2013, 34(1): 53-54.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.01053
  [3] Hong GUO, Ming MA. Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla)—a new bird record in China. Zoological Research, 2013, 34(5): 507-508.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.5.0507
  [4] HAN Lian-Xian, HAN Ben, DEN Zhang-Wen, YU Hong-Zhong, ZHAO Jian-Lin. Wooly-necked stork, a new bird record of China. Zoological Research, 2011, 32(5): 575-576.
  [5] CHEN Zi-Ming, ZHANG Xiao-Yan, QI Wen-Long, LI Jiang-Hong, XIAO Hen. A new record of Dasyatid fish in China: Dasyatis laosensis. Zoological Research, 2010, 31(6): 675-676.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06675
  [6] LI Cao, WEN Tao, GUO Peng. Pseudoxenodon stejnegeri: A New Snake Record in Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(1): 90-104.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01090
  [7] ZHOU Fang, SHU Xiao-lian, SUN Ren-jie, JIANG Ai-wu, LU Zhou. A New Bird Record in Guangxi Zhuang Autonomous Region,China:White-spectacled Warbler Seicercus affinis. Zoological Research, 2008, 29(3): 331-333.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03331
  [8] MA Ming, MEI Yu, HU Bao-wen. The European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca, a New Record of Bird in China. Zoological Research, 2008, 29(6): 584-608.  doi: 10.3724/SP.J.1141.200806584
  [9] WEI Tian-hao, SHU Shu-sen, YANG Jun-xing. A New Bird Record in Yunnan Province, China: Chlidonias leucopterus. Zoological Research, 2008, 29(3): 333-334.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03333
  [10] LI Hai-tao, CHEN Liang, HO Chi-kong, LIU Yang. A New Bird Record in China : Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva). Zoological Research, 2008, 29(3): 325-327.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03325
  [11] HE Fen-qi, YANG Xiao-jun, LIN Jian-sheng, LIN Zhi. A New Bird Record in China: Rufous-vented Laughingthrush Garrulax gularis. Zoological Research, 2007, 28(4): 446-447.
  [12] LI Xin, YANG Gui-sheng, *, JIANG Chun-yang, ZHANG Shi-feng, WANG Xiao-dong, FAN Zuo-jie, XING Lian-lian. Assessing the Hazard Grade of Birdstrike in Spring at Baita Airport, Hohhot (in English). Zoological Research, 2007, 28(2): 161-166.
  [13] ZHAO Xue-bing, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, YANG Xian-ming, WU Zhao-lu , *. A New Bird Record in Yunnan Province, China: Whiteeared Night Heron (Gorsachius magnificus). Zoological Research, 2006, 27(6): 588-588.
  [14] SONG Yu-zan , *, CHEN Chun-quan, HUANG Xiao-feng. A New Record of Paramesotriton chinensis in Jiangxi Province. Zoological Research, 2006, 27(6): 605-605.
  [15] ZHOU You-bing, ZHANG Jing-xia, LI Hong, ZHANG Jun, HU Jin-chu. Behaviors and Characteristics of Occupying Territorial Song of Spotted Dove (Streptopelia chinensis) During Breeding Season. Zoological Research, 2004, 25(2): 153-157.
  [16] HAN Lian-xian. A New Record of Bird From China:Long-Billed Wrenbabbler Rimator malacoptilus. Zoological Research, 2000, 21(2): 154-154.
  [17] YANG Lan. New Record to Indicatoridae. Zoological Research, 1995, 16(4): 384-384.
  [18] CHENG Li-sheng. A New Record of Chinese Tetranychidae. Zoological Research, 1994, 15(4): 20-20.
  [19] YANG Yan, BAN Lu-liang, WANG Shu-shen. A New Record of Subspecies Blue-Breasted in China. Zoological Research, 1984, 5(3): 226-226.
  [20] Songdaxiang. Some new record and synonyms of Chines spiders. Zoological Research, 1982, 3(1): 101-102.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2147) PDF downloads(1277) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return