Volume 26 Issue 6
Nov.  2005
Turn off MathJax
Article Contents
CHANG Yu-mei, SUN Xiao-wen, LI Shao-wu, ZHAO Ying-ying, ZHU Xiao-chen, LIU Hai-jing. Isolation of CA/GT Microsatellites from the Paralichthys olivaceus Genome. Zoological Research, 2005, 26(6): 652-656.
Citation: CHANG Yu-mei, SUN Xiao-wen, LI Shao-wu, ZHAO Ying-ying, ZHU Xiao-chen, LIU Hai-jing. Isolation of CA/GT Microsatellites from the Paralichthys olivaceus Genome. Zoological Research, 2005, 26(6): 652-656.

Isolation of CA/GT Microsatellites from the Paralichthys olivaceus Genome

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2005-12-22
 • A library rich in CA/GT microsatellites was constructed from the Paralichthys olivaceus genome by combining biotin capture method and radioactive labeling hybridization. Five hundred and twenty six positive clones were obtained through twice screens. Sequencing confirmed 133 microsatellite loci (number of repeats≥5) in 119 positive clones. Of these microsatellites, two (1.5%) had compound repeat motifs, 63 (47.37%) had perfect motifs and 68 (51.13%) had imperfect motifs. Primer pairs were designed in the flanking regions of 22 microsatelites and subjected to PCR amplification. In 8 artificial gynogenesis families, four pairs failed to amplification, one pair was monomorphic, and the rest were polymorphic with an average of 5.2 alleles per locus. Heterozygosities ranged between 0.375 and 0.846, PIC ranged between 0.305 and 0.823. The results suggested that most of the microsatellites we isolated were qualified to be applied to the population genetic studies of P. olivaceus.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Hong-Mei ZHANG, Yan-Fang SU, Zhi-Yi SHI, Yuan-Shuai FU. cDNA clone and expression analysis of α-Tropomyosin during Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) metamorphosis. Zoological Research, 2014, 35(4): 307-312.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.4.307
  [2] Ya HE, Zheng-Huan WANG, Xiao-Ming WANG. Genetic diversity and population structure of a Sichuan sika deer (Cervus sichuanicus) population in Tiebu Nature Reserve based on microsatellite variation. Zoological Research, 2014, 35(6): 528-536.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.528
  [3] Shou-Jie TANG, Si-Fa LI, Wan-Qi CAI, Yan ZHAO. Microsatellite analysis of variation among wild, domesticated, and genetically improved populations of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala). Zoological Research, 2014, 35(2): 108-117.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.2.108
  [4] Min TAO, Zhen-Yan SONG, Jun XIAO, Shao-Jun LIU, Kai-Kun LUO, Tuo-Mi ZOU, Jun WANG, Wei LIU, Jie HU, Ru-Rong ZHAO, Yun LIU. Cytogenetic and molecular genetic analysis of gynogenesis in Megalobrama amblycephala using spermatozoa of Erythroculter ilishaeformis. Zoological Research, 2013, 34(5): 479-486.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.5.0479
  [5] Xiao-Hong LIU, Yong-Gang YAO. Characterization of 12 polymorphic microsatellite markers in the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13362-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E62
  [6] Zhiying JIA, Yuyong ZHANG, Shuqiang CHEN, Lianyu SHI. Genetic diversity and differentiation of masu salmon (Oncorhynchus masou masou) between and within cultured populations inferred from microsatellite DNA analysis. Zoological Research, 2012, 33(E3-4): 33-39.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.E03-04E33
  [7] LIU Bo, KUANG You-Yi, TONG Guang-Xiang, YIN Jia-Sheng. Analysis of genetic diversity on 9 wild stocks of Taimen (Hucho taimen) by microsatellite markers. Zoological Research, 2011, 32(6): 597-604.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06597
  [8] MA Ke-Yi, FENG Jian-Bin, XIE Nan, FENG Xiao-Yu, LI Jia-Le. Microsatellite analysis of genetic variation of the oriental river prawn Macrobrachium nipponense in Qiantang River. Zoological Research, 2011, 32(4): 363-370.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.04363
  [9] CHEN Min-Li, ZHU Liang, CAI Yue-Qin, YU Jia, XU Xiao-Ping, TU Jue, XIAO Hui, PAN. Monitoring Inbreeding of WHBE Rabbits Using Microsatellites. Zoological Research, 2010, 31(4): 401-407.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04401
  [10] YUE Gen-Hua , *, Balazs Kovacs, Laszlo Orban, *. A New Problem with Cross-Species Amplification of Microsatellites: Generation of Non-Homologous Products. Zoological Research, 2010, 31(2): 131-140.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.02131
  [11] ZHANG Chun-Lei, TONG Guang-Xiang, KUANG You-Yi, ZHANG Chao, YIN Jia Sheng. Applicability of Microsatellite DNA Markers to the Parental Identification of Hucho taimen (Pallas). Zoological Research, 2010, 31(4): 395-400.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04395
  [12] LIN Fang-Jun, JIANG Ping-Ping, DING Ping. Genetic analysis of microsatellite polymorphism in the Elliot’s Pheasant (Syrmaticus ellioti) in China. Zoological Research, 2010, 31(5): 461-468.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05461
  [13] JI Xu, SUN Xiao-wen, YANG Li-geng, Li Ya-juan, LIU Hai-jin. Paternity Testing of Mitogynogenetic Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus) Using Microsatellite Loci. Zoological Research, 2008, 29(1): 25-30.
  [14] MA Hai-tao, CHANG Yu-mei, YU Dong-mei, SUN Xiao-wen, *. Microsatellite Variations Among Four Populations of Eriocheir sinensis(in English). Zoological Research, 2007, 28(2): 126-133.
  [15] CHENG Fei, YE Wei, *, YE Fu-liang. Isolation of Microsatellite DNA and Preliminary Genomic Analysis of Mud Carp (Cirrhina molitorella) (in English). Zoological Research, 2007, 28(2): 119-125.
  [16] ZHU Xiao-chen LIU Hai-jin , * SUN Xiao-wen XUE Ling-ling MAO Lian-ju. Assessment of Homozygosity in Gynogenetic Diploid Using Microsatellite Markers in Japanese Flounder (Paralichthys olivaceus). Zoological Research, 2006, 27(1): 63-67.
  [17] ZHANG Zhi-wei, CAO Zhe-ming, YANG hong, WANG Jin-long, CAO Jin-ling, HAN Yao-ping, WU Ting-ting , *. Microsatellites Analysis on Genetic Variation Between Wild and Cultured Populations of Ctenopharyngodon idella. Zoological Research, 2006, 27(2): 189-196.
  [18] QUAN Ying-chun, SUN Xiao-wen, LIANG Li-qun. Microsatellite Variation Among Four Breeding Populations of Common Carps. Zoological Research, 2005, 26(6): 595-602.
  [19] YIN Bao-fa, WEI Wan-hong, ZHANG Yan-min, WANG Jin-long, CAO Yi-fan. Application of Microsatellite Technology in Reproductive Behavior of Plateau Pika,Ochotona curzoniae. Zoological Research, 2003, 24(6): 401-406.
  [20] WEI Dong-Wang, LOU Yun-Dong, SUN Xiao-Wen, SHEN Jun-Bao. Isolation of Microsatellite Markers in the Common Carp (Cyprinus carpio). Zoological Research, 2001, 22(3): 238-241.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2001) PDF downloads(1510) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return