Volume 26 Issue 4
Jul.  2005
Turn off MathJax
Article Contents
HU Hui-jian, JIANG Zhi-gang, WANG Zu-wang. Impacts of the Non-environmental Factors on Covariance Between Avian and Mammalian Species Richness. Zoological Research, 2005, 26(4): 358-364.
Citation: HU Hui-jian, JIANG Zhi-gang, WANG Zu-wang. Impacts of the Non-environmental Factors on Covariance Between Avian and Mammalian Species Richness. Zoological Research, 2005, 26(4): 358-364.

Impacts of the Non-environmental Factors on Covariance Between Avian and Mammalian Species Richness

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2005-08-22
 • There are significant correlations between different taxonomic groups with respect to species richness. However, different studies yield different correlation coefficients between taxonomic groups. In this paper we analysed the impacts of some non-environmental potential factors, such as area effects, taxonomic groups, spatial scale, species distribution, avian residents and travelers on species richness covariance among taxonomic groups. Our results showed that significant covariance only occurred between the taxonomic groups with similar origins and ecologies. There were no area effects in our data set. Spatial scale affected covariance among taxonomic groups, although similar trends only occurred with similar scales. Species with different distribution patterns showed significantly different covariance. There were higher correlations in Oriental species richness than in Paleoartic species richness or between both species. The species richness of avian breeds had very significant covariance with mammals in terms of species richness rather than with other avian ecological types. Therefore, the ecological types and origins of taxonomic groups may have impacts on the covariance of species richness among these taxonomic groups.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Patrick Kinyatta MALONZA. Patterns of reptile and amphibian species richness along elevational gradients in Mt. Kenya. Zoological Research, 2015, 36(6): 342-347.  doi: 10.13918/j.issn.ZoolRes.2015.6.342
  [2] Wen-Jian WANG, Ling CHU, Chun SI, Ren ZHU, Wen-Hao CHEN, Fang-Ming CHEN, Yun-Zhi YAN. Spatial and temporal patterns of stream fish assemblages in the Qiupu Headwaters National Wetland Park. Zoological Research, 2013, 34(4): 417-428.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0417
  [3] LIU Jing-yuan, DU Hong, TIAN Geng-bai, YU Pin-hong, WANG Shen-wen, PEN Hong. Community Structure and Diversity Distributions of Small Mammals in Different Sample Plots in the Eastern Part of Wuling Mountains. Zoological Research, 2008, 29(6): 637-645.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.06637
  [4] JIANG Ri-jin, ZHONG Jun-sheng, ZHANG Dong-liang, FU Cui-zhang. Species Composition and Diversity of Fish Larvae and Juveniles in the Surf Zone of the Yangtze River Estuary. Zoological Research, 2008, 29(3): 297-304.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03297
  [5] ZHANG Da-zhi, HE Da-han, YU You-zhi, LI Yue-cheng, DAI Jin-xia, HU Yu-peng, CHEN Xin.. Community Diversity of Litter-layer Beetles in the Baijitan National Nature Reserve of Ningxi. Zoological Research, 2008, 29(5): 569-576.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05569
  [6] NING Ying-zhi*, WANG Juan, LIU Na, MA Zheng-xue, CHENG Xiao. Species Diversity of Soil Ciliates in Scenic Spots and Historic Sites of Maijishan, Tianshui, Gansu. Zoological Research, 2007, 28(4): 367-373.
  [7] YU Xiao-dong, LUO Tian-hong, WU Yu-ming, ZHOU Hong-zhang*. A Large-Scale Pattern in Species Diversity of Mammals in the Yangtze River Basin. Zoological Research, 2006, 27(2): 121-143.
  [8] YU Xiao-dong, LUO Tian-hong, WU Yu-ming, ZHOU Hong-zhang. A Large-Scale Pattern in Species Diversity of Amphibians in the Yangtze River Basin. Zoological Research, 2005, 26(6): 565-579.
  [9] HU Jin-chu. Diversity of Terrestrial Vertebrates in Minshan Mountains. Zoological Research, 2002, 23(6): 521-526.
  [10] YEN Chung-wei, SHU Yung-mien. Species Diversity of Birds at the Wujiang Estuary of Jinmen,Fujian Province. Zoological Research, 2002, 23(6): 483-491.
  [11] SU Hua-Long, LIN Ying-Hua, ZHANG Xu, YU Chang-Qing, RAN Jiang-Hong, LONG Ting-Lun, LIU Shao-Ying. Avifauna and Group Diversity in the Three Gorges Reservoir. Zoological Research, 2001, 22(3): 191-199.
  [12] YU Xiao-Dong, ZHOU Hong-Zhang, LUO Tian-Hong. Species Diversity of Litter-layer Beetles in Northwest Yunnan Province,Southwest China. Zoological Research, 2001, 22(6): 454-460.
  [13] XU Zheng-Hui, LI Ji-Guai, FU Lei, LONG Qi-Zhen. A Study on the Ant Communities on West Slope at Different Elevation of the Gaoligongshan Mountain Nature Reserve in Yunnan,China. Zoological Research, 2001, 22(1): 58-63.
  [14] CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.
  [15] ZHANG Zhi-ying, CAO Min, YANG Xiao-dong, DENG Xiao-bao, SHE Yu-ping. A Study on Species Diversity of Ant in Fragments of Seasonal Rain Forest of Xishuangbanna,China. Zoological Research, 2000, 21(1): 70-75.
  [16] JIANG Wang-gao, WEN Xian-ji, YANG Xiao-jun, YANG Lan. The First Report on Bird Diversity in Xishuangbanna. Zoological Research, 1998, 19(4): 282-288.
  [17] WEN Xian-ji, YANG Xiao-jun, YANG Lan, JIANG Wang-gao. Bird Species Diversity of Fragmented Rainforest at Xishuangbanna. Zoological Research, 1997, 18(3): 267-274.
  [18] GONG Zheng-da, DUAN Xing-de, FENG Xi-guang, XIE Shu et al.. Small Mammals in The Cangshan and Erhai Natural Reserve. Zoological Research, 1997, 18(2): 197-204.
  [19] CHEN Zhi-ping, WANG Ying-xiang, FENG Qing, JIANG Xue-long, LIN Su. The Studies on Species Diversity of Myomorpha Rodents in The Fragmental Tropical Rainforest in Xishuangbanna,Yunnan. Zoological Research, 1996, 17(4): 451-458.
  [20] LIU Nai-fa. Studies of Species Diversity of Gallinaceans in Gansu. Zoological Research, 1993, 14(3): 233-239.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2038) PDF downloads(1465) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return