Volume 4 Issue 4
Jul.  1983
Turn off MathJax
Article Contents
XU Yan-gong. Faunistic Studies of Gallinaceans of the Diqing Autonomous Region,N.W.Yunnan. Zoological Research, 1983, 4(4): 353-362.
Citation: XU Yan-gong. Faunistic Studies of Gallinaceans of the Diqing Autonomous Region,N.W.Yunnan. Zoological Research, 1983, 4(4): 353-362.

Faunistic Studies of Gallinaceans of the Diqing Autonomous Region,N.W.Yunnan

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1983-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] JIANG Tian-Yi, DING You-Zhong, WANG Zheng-Huan, HE Gui-Fang, ZHAO Jin-Ping, Feng-Qi. Group differences in responses of Pseudois naynaur to human disturbance in Helan Mountain, Ningxia Hui Autonomous Region. Zoological Research, 2011, 32(2): 157-162.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.02157
  [2] LI Jun, GUO Xian-Guang, WANG Yue-Zhao. Population Genetic Differentiation of Phrynocephalus axillaris in East of Xinjiang Uygur Autonomous Region Based on Sequence Variation of Mitochondrial ND4-tRNALeu Gene. Zoological Research, 2010, 31(4): 361-369.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04361
  [3] LI Xing-peng, LI Cheng-de, SONG Li-wen, CHEN Yue-qu, WANG Yong-yu. Faunistic and Distribution of Eumolpidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) Species in Heilongjiang Province, China. Zoological Research, 2008, 29(4): 438-446.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04438
  [4] ZHOU Fang, SHU Xiao-lian, SUN Ren-jie, JIANG Ai-wu, LU Zhou. A New Bird Record in Guangxi Zhuang Autonomous Region,China:White-spectacled Warbler Seicercus affinis. Zoological Research, 2008, 29(3): 331-333.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03331
  [5] WEN Duan-cheng, CHENG Da-yuan. Developmental Characteristics and Applications of 2n/4n Chimaeras. Zoological Research, 2002, 23(3): 242-247.
  [6] LIU Zhong-min, ZENG Qing-tao, ZHANG Ya-ping. Preliminary Studies on the Thr-Gly Region of the Period Gene in the Drosophila auraria Species Complex. Zoological Research, 2002, 23(1): 1-6.
  [7] TIAN Zhaofeng, XUE Wan-qi. A New Species of The Genus Fannia From Inner Mongolia Autonomous Region,China (Diptera:Fanniidae). Zoological Research, 1999, 20(1): 58-59.
  [8] MAO Ben-yong, ZHENG Zhe-min. Studies on Grasshopper in Cangshan Region of Western Yunnan and Its Ecological Geography. Zoological Research, 1999, 20(1): 71-73.
  [9] YU Ying, WEN Ji-kun, ZHU Fang-xian, ZHAO Kai-dian, SU Bing et al.. . Zoological Research, 1997, 18(3): 0-339.
  [10] DONG Xue-shu, ZHOU Hong-ning, DONG Li-ming. Studies on Genus Armigeres of Yunnan With Description of A New Species (Diptera:Culicidae). Zoological Research, 1995, 16(2): 95-104.
  [11] JIANG Guo-fang. Studies on The Acridoidea of Guangxi Autonomous Region Ⅰ.Composition of Acridoidea Fauna. Zoological Research, 1995, 16(3): 223-231.
  [12] LIU Rui-qing, CHEN Yu-ze, SHI Li-ming, ZHANG Ci-zu. Comparative Studies on Karyotypes Between N.cranbrooki and N.g.griseus. Zoological Research, 1994, 15(4): 49-54.
  [13] LIU Nai-fa. Studies of Species Diversity of Gallinaceans in Gansu. Zoological Research, 1993, 14(3): 233-239.
  [14] DONG Da-zhi, WANG Yun-zhen. Studies on The Vertical Distribution of Vespoidea and Analeysis of The Fauna in Yunnan Province,China. Zoological Research, 1992, 13(4): 343-352.
  [15] REN Guo-dong. Two New Species of Genus Melanesthes Lacord.From Deserd of N.W.China (Coleoptera:Tenebrionidae). Zoological Research, 1992, 13(4): 329-332.
  [16] YANG Lan, HAN Lian-xian, WANG Shu-zhen, WEN Xian-ji. Studies on the Waterfowl of Yunnan Province. Zoological Research, 1988, 9(zk): 23-31.
  [17] YANG Yu-guang, HE Da-yu, ZHU Shi-mo, YANG Pin-zhi, ZHOU You-sheng. Studies on the Generations and Migrations of Armyworm (Mythimna Separata Walker) in Yunnan Province. Zoological Research, 1984, 5(1): 1-20.
  [18] YANG Lan, PENG Yan-zhang, XIAN Yao-hua, CHENG Tso-hsin, WANG Zi-yu. Studies on Some Important Insect-Eating Birds From West Yunnan. Zoological Research, 1984, 5(1): 57-66.
  [19] CHEN Yong-lin. Study of Locusts and Grasshoppers From Xinjiang Uighur Autonomous Region:Description of A New Species of the Genus Phytomastax B.-Bienko (Orthoptera:Eumastacidae). Zoological Research, 1981, 2(1): 67-70.
  [20] YE Rui-yu, WANG Dun-qing. Preliminary Study of the Gamasid Mites in Xinjiang Uighur Autonomous Region (Acarina:Gamasoidea). Zoological Research, 1981, 2(3): 275-280.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (156) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return