LIU Nia-fa, CHEN Yi-feng. Breeding Ecology and Population Dynamics of Yellow-Rumped Willow Warbler. Zoological Research, 1988, 9(zk): 1-6.
Citation: LIU Nia-fa, CHEN Yi-feng. Breeding Ecology and Population Dynamics of Yellow-Rumped Willow Warbler. Zoological Research, 1988, 9(zk): 1-6.

Breeding Ecology and Population Dynamics of Yellow-Rumped Willow Warbler

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1988-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] QU Wen-Hui, LI Feng, SHA Jian-Bin, ZHANG Yu-Ming. Analyzing Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri) song behavior in the breeding season. Zoological Research, 2011, 32(2): 141-149.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.02141
  [2] CHANG Yu-mei, XU Wan-tu, CHI Bing-jie, GAO Guo-qiang, HAN Qi-xia, HE Wei, SUN Xiao-we. Kinship Analysis of One Broodstock Population of Large Yellow Croaker Pseudosciaena crocea. Zoological Research, 2009, 30(6): 620-626.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.06620
  [3] CUI Jin-bo, DENG Yong-xue , *, WANG Jin-jun, YANG Long-de, YANG Zi-li, JIANG Tian-ke. Effects of Interspecific Competition on the Population Dynamics of Four Stored Grain Insect Pests. Zoological Research, 2006, 27(3): 275-280.
  [4] XIONG Li-hu, Bo Petersson, LU Jian-jian, *. Sakhalin Leaf-warbler and Japanese Yellow Bunting—Two New Bird Records from Zhejiang Province, China. Zoological Research, 2006, 27(3): 335-336.
  [5] LI Ju-yong, LI Su-ping, SUN Yan-feng, WU Yue-feng , *, WU Ming-lu. Population Dynamics and Breeding Space Niche of Four Heron Species in Tanghai Wetlands. Zoological Research, 2006, 27(4): 351-356.
  [6] LIU Huai, ZHAO Zhi-mo, DENG Yong-xue, HE Lin, WANG Jin-jun, WU Shi-yuan. Effect of Temperature on Experimental Population Dynamics of Typhlodro mus bambusae Ehara. Zoological Research, 2002, 23(4): 356-360.
  [7] HU Jin-chu. Review on The Classfication and Population Ecology of The Giant Panda. Zoological Research, 2000, 21(1): 28-34.
  [8] XIONG Zhi-bing, RAN Jing-cheng, CHEN Hui-ming, TAN Cheng-jiang, QUANG Xiu-jian. The Preliminary Observing on Breeding Ecology of The Spilornis cheela. Zoological Research, 2000, 21(1): 92-93.
  [9] WANG Jin-fu, Tang Jue. The Spatial Pattern on Nest and The Population Dynamics of Polyrhachis vicina Roger (Hymenoptera:Formicidae). Zoological Research, 1996, 17(2): 129-137.
  [10] YANG Dao-de, SHEN You-hui. Studies on The Breeding Ecology of Cynops orientalis. Zoological Research, 1993, 14(3): 215-220.
  [11] HOU Xi-xian, DONG Wei-hui, YANG Yu-ping, ZHOU Yan-lin. Studies on The Population Dynamics of Striped Hamster in Huhehot District. Zoological Research, 1993, 14(2): 143-149.
  [12] GUO Ling. Observations of the Breeding Ecology of Mongolian Skylark. Zoological Research, 1992, 13(1): 59-65.
  [13] WANG Xue-gao, DAI Ke-hua. Studies on the Population Reproduction Ecology of Plateau Pika. Zoological Research, 1991, 12(2): 155-161.
  [14] DING Ping ZHU Ge-yang, ZHANG Ci-zu. The Studies on Breeding Ecology of Syrmaticus ellioti Swinhoe. Zoological Research, 1990, 11(2): 139-145.
  [15] HAN Lian-xian, YANG Lan, ZHENG Bao-lai. Observation on Breeding Ecology of Lady Amherst's Pheasant. Zoological Research, 1989, 10(4): 285-294.
  [16] MA Shi-quan. Studies on the Population Ecology of the Chinese Crowtit. Zoological Research, 1988, 9(3): 217-224.
  [17] . The Breeding Ecology of Grey-backed Thrush. Zoological Research, 1985, 6(3): 286-286.
  [18] , , , , , . Preliminary Study on the Breeding Ecology of the Moorhen. Zoological Research, 1985, 6(2): 174-200.
  [19] YANG Xue-ming. Studies on the Dreeding Ecology of Yellow-Throated Dunting. Zoological Research, 1982, 3(zk): 293-298.
  [20] GAO Wei LI Fang-man. On the Breeding and Population Density of Pale-Legged Willow Warbler. Zoological Research, 1981, 2(4): 307-316.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1302) PDF downloads(1471) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return