Volume 16 Issue 3
May  1995
Turn off MathJax
Article Contents
WU Song-lin, YANG Shu-fang. Observation on Anatomy,Histology and Ultrastructure of The Lung of Agama stoliczkana. Zoological Research, 1995, 16(3): 262-280.
Citation: WU Song-lin, YANG Shu-fang. Observation on Anatomy,Histology and Ultrastructure of The Lung of Agama stoliczkana. Zoological Research, 1995, 16(3): 262-280.

Observation on Anatomy,Histology and Ultrastructure of The Lung of Agama stoliczkana

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1995-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Hong-Fa LU, Li-Na DU, Zhi-Qiang LI, Xiao-Yong CHEN, Jun-Xing YANG. Morphological analysis of the Chinese Cipangopaludina species (Gastropoda; Caenogastropoda: Viviparidae). Zoological Research, 2014, 35(6): 510-527.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.510
  [2] ZHAO Jie-Jun, CHEN Xiao-Ming, WANG Zi-Li, YE Shou-De, CHEN Yong, WANG Shao-Yun. Ultrastructure of Ericerus pela (Chavannes) nymph mouthparts and ecological adaptations. Zoological Research, 2012, 33(5): 447-454.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05447
  [3] Lorenzo ALIBARDI*. Ultrastructure of Bat (Pipistrellus kuhlii) Epidermis with Emphasis on Terminal Differentiation of Corneocytes. Zoological Research, 2006, 27(1): 86-93.
  [4] SHAO Hua, MENG Hebaoligao, QI Mu-ge, ZHANG Suo-lian , BOU Shor-gan , *. Ultrastructure of Goat Oocytes Cultured with. Zoological Research, 2006, 27(2): 209-215.
  [5] LIU Yong-zhang, ZHANG Yong-pu. Ultrastructure of Spermatozoa of Eumeces elegans. Zoological Research, 2004, 25(5): 429-435.
  [6] YUE Xing-jian, ZHANG Yao-guang, AO Lei, WANG Zhi-jian. Histology and Ultrastructure of Head Kidney in the Southern Catfish,Silurus meridionalis Chen. Zoological Research, 2004, 25(4): 327-333.
  [7] LUO Yan-rui, LI Wei-guo, WANG Kun-ying, ZHAI Xin-hui, FU Shan-gang, LI Qing-huan. Changes in the Weight and Ultrastructure of the Corpuscles of Stannius in a Reproductive Cycle of Carps Cyprinus carpio. Zoological Research, 2003, 24(4): 281-286.
  [8] LUO Yong-ting, YUAN Wei-jia, MA Yong-jie, ZHANG Hui-qi SHENG Chun. Morphology and Ultrastructure of the Compound Eye in the Mud Crab (Scylla serrata). Zoological Research, 2003, 24(3): 220-226.
  [9] XUE Jun-Zeng, DU Nan-Shan, AI Wei. Studies on the Histology of Early Embryonic Development of Portunus trituberculatus. Zoological Research, 2001, 22(1): 69-73.
  [10] QIAO Jian-Fang, GAO Xing-Yi, YANG Wei-Kang. The Ultrastructure of Eggshell of Otis undalata macqueenii and Otis tarda tarda. Zoological Research, 2000, 21(6): 463-467.
  [11] ZHAO Yun-long, LI Hong, WANG Qun, DU Nan-shan. An Optical and Transmission Electron Microscope Study on Neuron and Glial Cells of Ganglion in Crab,Eriocheir sinensis. Zoological Research, 1999, 20(6): 411-414.
  [12] LI Tai-wu, SU Xiu-rong, LI Chun-mao, CHI Qing-hong. Histology and Ultrastructure of Male Reproductive system of Mytilus edulis Linnaeus (Mollusca:Lamellibranchia). Zoological Research, 1999, 20(3): 168-171.
  [13] CHENG Liang, WANG Kang-le. Studies on The Morphology and Ultrastructure of Meretrix meretrix Linnaeus. Zoological Research, 1997, 18(4): 351-357.
  [14] ZHANG Mei-fen, ZHAO Xiang, WENG Xiao-yan, XU Yi-yan. Histology and Histochemistry of Oviductal Sperm-Storage Glands in Canary Bird. Zoological Research, 1997, 18(1): 105-111.
  [15] YU Shi-yuan. Observation of The Microvasculature Casis of The Coluber spinalis and Bufo raddei Lung Under the Scanning Electron Microscope. Zoological Research, 1997, 18(4): 347-349.
  [16] LU Shuang-qing, LIU Yun, CHENG Shu-qun, LIU Shao-jun. Studies on The Histochemistry and the Ultrastructure of STH Cells of Adenohypophysis in Ctenopharyngodon idellus. Zoological Research, 1996, 17(1): 75-78.
  [17] TAN Zhu-jun, HAN Ya-li. Effects of Carnosine and Gossypol on The Motility and Ultrastructure of Ram Spermatozoa. Zoological Research, 1995, 16(2): 119-125.
  [18] ZHENG Wen-biao, CHEN Min. Studies on the Ultrastructure of Cells of Meso-Adenhypophysis in Clarias lazera During Winters. Zoological Research, 1994, 15(4): 31-35.
  [19] LU Tai-chun, GAN Ya-ling, HE Fen-qi, LIU Ru-sun, LU Chun-lei, WAN Jiang. The Ultrastructure of Eggshells of Chrysolophus pictus and Chrysolophus amherstiae. Zoological Research, 1992, 13(3): 223-226.
  [20] KUANG Pu-ren, LIU De-sheng. Differentiations of Two Species in The Family Ergasilidae Expressed by Ultrastructure. Zoological Research, 1992, 13(1): 1-3.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1943) PDF downloads(1900) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return