Volume 21 Issue 3
May  2000
Turn off MathJax
Article Contents
CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.
Citation: CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.

Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2000-06-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Qiang LIU, Yao JIANG, Wen-Jing JIANG, Zhao-Peng LIU, Hong-Zhong YU. Underground plant food nutrients and biomass of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Bitahai Nature Reserve, Yunnan, China. Zoological Research, 2014, 35(S1): 189-192.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0189
  [2] JIANG Ri-jin, ZHONG Jun-sheng, ZHANG Dong-liang, FU Cui-zhang. Species Composition and Diversity of Fish Larvae and Juveniles in the Surf Zone of the Yangtze River Estuary. Zoological Research, 2008, 29(3): 297-304.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03297
  [3] LIU Jing-yuan, DU Hong, TIAN Geng-bai, YU Pin-hong, WANG Shen-wen, PEN Hong. Community Structure and Diversity Distributions of Small Mammals in Different Sample Plots in the Eastern Part of Wuling Mountains. Zoological Research, 2008, 29(6): 637-645.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.06637
  [4] ZHANG Da-zhi, HE Da-han, YU You-zhi, LI Yue-cheng, DAI Jin-xia, HU Yu-peng, CHEN Xin.. Community Diversity of Litter-layer Beetles in the Baijitan National Nature Reserve of Ningxi. Zoological Research, 2008, 29(5): 569-576.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05569
  [5] YU Xiao-dong, LUO Tian-hong, WU Yu-ming, ZHOU Hong-zhang*. A Large-Scale Pattern in Species Diversity of Mammals in the Yangtze River Basin. Zoological Research, 2006, 27(2): 121-143.
  [6] YU Xiao-dong, LUO Tian-hong, WU Yu-ming, ZHOU Hong-zhang. A Large-Scale Pattern in Species Diversity of Amphibians in the Yangtze River Basin. Zoological Research, 2005, 26(6): 565-579.
  [7] SHAO Ming-qin, LIU Nai-fa, ZHANG Ji-zeng, HUANG Zu-hao, KONG Fa-gong. Responses of Bird Communities to Forest Succession in Xinglongshan National Nature Reserve, Gansu. Zoological Research, 2005, 26(2): 157-161.
  [8] XU Guo-liang, MO Jiang-ming, ZHOU Guo-yi. Responses of Soil Fauna Biomass to N Deposition in Three Forests in Subtropical China. Zoological Research, 2005, 26(6): 609-615.
  [9] YEN Chung-wei, SHU Yung-mien. Species Diversity of Birds at the Wujiang Estuary of Jinmen,Fujian Province. Zoological Research, 2002, 23(6): 483-491.
  [10] LIU Chan-min, LIAN Zhen-min. Grasshopper Community Structure on the Northern Slope of Taibai Mountain of Qinling. Zoological Research, 2002, 23(4): 301-305.
  [11] XU Zheng-Hui, LI Ji-Guai, FU Lei, LONG Qi-Zhen. A Study on the Ant Communities on West Slope at Different Elevation of the Gaoligongshan Mountain Nature Reserve in Yunnan,China. Zoological Research, 2001, 22(1): 58-63.
  [12] ZHANG Zhi-ying, CAO Min, YANG Xiao-dong, DENG Xiao-bao, SHE Yu-ping. A Study on Species Diversity of Ant in Fragments of Seasonal Rain Forest of Xishuangbanna,China. Zoological Research, 2000, 21(1): 70-75.
  [13] CHEN Shui-hua, DING Ping, ZHENG Guang-mei, ZHUGE Yang. Research Perspective on Ecology of Urban Avian Community. Zoological Research, 2000, 21(2): 165-169.
  [14] XU Zheng-hui, HU Gang, YU Xin-wen. Biomass and Ecological Function of Ant Communities in The Tropical Rain Forest of Xishuangbanna,China. Zoological Research, 1999, 20(6): 441-445.
  [15] JIANG Wang-gao, WEN Xian-ji, YANG Xiao-jun, YANG Lan. The First Report on Bird Diversity in Xishuangbanna. Zoological Research, 1998, 19(4): 282-288.
  [16] WEN Xian-ji, YANG Xiao-jun, YANG Lan, JIANG Wang-gao. Bird Species Diversity of Fragmented Rainforest at Xishuangbanna. Zoological Research, 1997, 18(3): 267-274.
  [17] CHEN Zhi-ping, WANG Ying-xiang, FENG Qing, JIANG Xue-long, LIN Su. The Studies on Species Diversity of Myomorpha Rodents in The Fragmental Tropical Rainforest in Xishuangbanna,Yunnan. Zoological Research, 1996, 17(4): 451-458.
  [18] ZENG Zong-yong, YANG Yue-min, SONG Zhi-ming. A Comparative Study of Biomass Dynamics of The Species Populations of The Desert Rodent Community in The Chihuahuan Desert of North America. Zoological Research, 1994, 15(2): 32-41.
  [19] LIU Nai-fa. Studies of Species Diversity of Gallinaceans in Gansu. Zoological Research, 1993, 14(3): 233-239.
  [20] WANG Zhi-jun. The Structure of Bird Community in Xishuangbanna Forest. Zoological Research, 1991, 12(2): 169-174.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2438) PDF downloads(1874) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return