Volume 20 Issue 4
Jul.  1999
Turn off MathJax
Article Contents
GUO Ren, CHEN Shu-fan, LUO Qi-sheng, WANG Qing-ling, YI Hong-kun, ZHAN Qiong-fen. Transgenic Mice as A Model For Neurovirulence Test of Live Poliomyelitis Vaccines. Zoological Research, 1999, 20(4): 241-246.
Citation: GUO Ren, CHEN Shu-fan, LUO Qi-sheng, WANG Qing-ling, YI Hong-kun, ZHAN Qiong-fen. Transgenic Mice as A Model For Neurovirulence Test of Live Poliomyelitis Vaccines. Zoological Research, 1999, 20(4): 241-246.

Transgenic Mice as A Model For Neurovirulence Test of Live Poliomyelitis Vaccines

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1999-08-22
 • Transgenic mice carrying the human poliovirus receptor (PVRTg21) were inoculated intraspinally with 3 poliovirus vaccine type 3 (WHO/Ⅲ,93/363 and 3J) and 1 wild virus (Leon).The clinical data and pathological data indicated that Leon viruses were the most strong neurovirulent.Even a dose of 100 TCID[50] could make 100% of the Transgenic mice paralysis and death.When inoculated with 5.5 log[10] TCID[50] of the vaccine reference (WHO/Ⅲ),only 87.1% of the mice paralyzed and 51.7% of the mice died,and the other 2 lots of poliomyelitis vaccine (93/363 and 3J) were higher in the neurovirulence than the vaccine reference (WHO/Ⅲ).A good correlation was found between the monkey neurovirulence test (MNVT) and the PVRTg21 mouse neurovirulence test for the 3 vaccine lots.The experimental results showed that the PVRTg21 transgenic mice should possibly be an animal model for the neurovirulence evaluation of live poliomyelitis vaccines and epidemiological surveillance.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Ling Xu, Dan-Dan Yu, Yu-Hua Ma, Yu-Lin Yao, Rong-Hua Luo, Xiao-Li Feng, Hou-Rong Cai, Jian-Bao Han, Xue-Hui Wang, Ming-Hua Li, Chang-Wen Ke, Yong-Tang Zheng, Yong-Gang Yao. COVID-19-like symptoms observed in Chinese tree shrews infected with SARS-CoV-2. Zoological Research, 2020, 41(5): 517-526.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.053
  [2] Yin-Wu Bao, Yuan Yuan, Jiang-Hua Chen, Wei-Qiang Lin. Kidney disease models: tools to identify mechanisms and potential therapeutic targets. Zoological Research, 2018, 39(2): 72-86.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.055
  [3] Wei-Na Guo, Bin Zhu, Ling Ai, Dong-Liang Yang, Bao-Ju Wang.  Animal models for the study of hepatitis B virus infection. Zoological Research, 2018, 39(1): 25-31.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.013
  [4] Gary Wong, Wen-Guang Cao, Shi-Hua He, Zi-Rui Zhang, Wen-Jun Zhu, Estella Moffat, Hideki Ebihara, Carissa Embury-Hyatt, Xiang-Guo Qiu. Development and characterization of a guinea pig model for Marburg virus. Zoological Research, 2018, 39(1): 32-41.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.054
  [5] Gary Wong, Xiang-Guo Qiu. Type I interferon receptor knockout mice as models for infection of highly pathogenic viruses with outbreak potential. Zoological Research, 2018, 39(1): 3-14.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.052
  [6] Bin Gu, Katherine A. Dalton. Models and detection of spontaneous recurrent seizures in laboratory rodents. Zoological Research, 2017, 38(4): 171-179.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.042
  [7] Yong-Gang Yao. Creating animal models, why not use the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis)?. Zoological Research, 2017, 38(3): 118-126.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.032
  [8] Ji Xiao, Rong Liu, Ce-Shi Chen. Tree shrew (Tupaia belangeri) as a novel laboratory disease animal model. Zoological Research, 2017, 38(3): 127-137.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.033
  [9] Ming GUO, Wen-Zhe HO. Animal models to study Mycobacterium tuberculosis and HIV co-infection. Zoological Research, 2014, 35(3): 163-169.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.163
  [10] CAO Guang, LIU Feng-Liang, ZHANG Gao-Hong, ZHENG Yong-Tang. The primate TRIMCyp fusion genes and mechanism of restricting retroviruses replication. Zoological Research, 2012, 33(1): 99-107.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01099
  [11] WANG Wen-Guang, HUANG Xiao-Yan, XU Juan, SUN Xiao-Mei, DAI Jie-Jie, LI Qi-Han. Experimental studies on infant Tupaia belangeri chineses with EV71 infection. Zoological Research, 2012, 33(1): 7-13.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01007
  [12] GUO Li-Yun, WEI Jing-Kuan, YANG Shang-Chuan, WANG Zheng-Bo. Glaucoma model for stem cell transplantation research in New Zealand white rabbits. Zoological Research, 2012, (2): 225-230.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02225
  [13] ZHU Hui-Fang, ZHANG Yuan-Xu, ZHAO Xu-Dong. Animal models of human glioma: the progress of application and investigation. Zoological Research, 2012, 33(3): 337-342.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03337
  [14] LI Yuan, SU Jian-Jia, YANG Chun, CAO Ji, OU Chao, LIANG Liang, YANG Fang, WANG. Progress on establishment of tree shrew(Tupaia) chronic infection with HBV in vivo. Zoological Research, 2011, 32(1): 104-108.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01104
  [15] SHEN Pei-Qing, ZHENG Hong, LIU Ru-Wen, CHEN Li-Ling, LI Bo, HE Bao-Li, LI Jin-Tao, BE. Progress and prospect in research on laboratory tree shrew in China. Zoological Research, 2011, 32(1): 109-114.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01109
  [16] CAO Guang, NIE Wen-Hui, LIU Feng-Liang, KUANG Yi-Qun, WANG Jin-Huan, SU Wei-Ting, ZH Y. Identification of the TRIM5/TRIMCyp heterozygous genotype in Macaca assamensis. Zoological Research, 2011, 32(1): 40-49.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01040
  [17] LI Yao, DAI Jie-Jie, SUN Xiao-Mei, XIA Xue-Shan. Progress in studies on HCV receptor of Tupaia as a potential hepatitis C animal model. Zoological Research, 2011, 32(1): 97-103.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01097
  [18] ZHU Lin, ZHANG Gao-Hong, ZHENG Yong-Tang. Application Studies of Animal Models in Evaluating Safety and Efficacy of HIV-1 Microbicides. Zoological Research, 2010, 31(1): 66-76.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.01066
  [19] ZHANG Gao-hong, CHEN Ya-li, TANG Hong, ZHENG Yong-tang. Humanized SCID Mouse:A Small Animal Model for HIV Research. Zoological Research, 2004, 25(4): 356-362.
  [20] HUANG Hai, BEN Kun-long, ZHENG Yong-tang. Current Status in Research on Animal Models For human Aquired Immunodeficiency Syndrome. Zoological Research, 1997, 18(1): 121-128.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2457) PDF downloads(1242) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return