Volume 14 Issue 1
Jan.  1993
Turn off MathJax
Article Contents
ZHAO Xiao-fan. Purification of A Cysteine Proteinase From Eggs of Silkmoth (Bombyx mori) and Preparation of The Antiserum. Zoological Research, 1993, 14(1): 93-95.
Citation: ZHAO Xiao-fan. Purification of A Cysteine Proteinase From Eggs of Silkmoth (Bombyx mori) and Preparation of The Antiserum. Zoological Research, 1993, 14(1): 93-95.

Purification of A Cysteine Proteinase From Eggs of Silkmoth (Bombyx mori) and Preparation of The Antiserum

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1993-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yu-Hong SHI, Rui-Cheng ZHANG, Dan-Yang YANG, Xin-Jiang LU, Jiong CHEN, Min-Yun LI. Yeast-based production, purification and bioactivity assay of rainbow trout LECT2. Zoological Research, 2013, 34(1): 33-38.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.01033
  [2] yu guo-Yu, XIANG Yang, ZHANG Hong-Yun, JIANG Ping, Lee Wen-Hui, ZHANG Yun, ZHANG. Expression of Bm-TFF2 mutants in Escherichia coli andtheir cell migration-promoting activity. Zoological Research, 2011, 32(4): 379-385.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.04379
  [3] ZHANG Ying-xia, ZOU Ai-hui, MANCHU Ri-ga, ZHOU Yong-can, WANG Shi-feng. Purification and Antimicrobial Activity of Antimicrobial Protein from Brown-spotted Grouper, Epinephelus fario. Zoological Research, 2008, 29(6): 627-632.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.06627
  [4] LIU Wei-bin, GONG Cheng-liang, XUE Ren-yu, ZHOU Wen-lin, ZHU Xu-xian, CAO Guang-li *. Cloning and Analysis of Fhx/P25 Gene Promoter of Bombyx mori Fibroin Protein. Zoological Research, 2007, 28(1): 17-23.
  [5] ZHANG Xiu-zhen CAI Ke-jun WANG Shu-fen HU Zhi-xing PEI Yi-jing JI Wei-zhi , *. Preparation of Rabbit Anti-Human PBMC Antiserum and Rabbit Anti-Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spleen Cell Antiserum and Their Application in Isolating Human and Monkey Inner Cell Masses. Zoological Research, 2006, 27(1): 48-53.
  [6] XU Qing-gang, CHEN Ke-ping, YAO Qin, LIU Xiao-yong. Screening and Cloning of RAPD Marker of Fluoride Tolerance Gene in Silkworm,Bombyx mori. Zoological Research, 2004, 25(1): 69-72.
  [7] CHEN Yao, WANG Shi-quan, HAN Xiao-dong, HOU Ya-yi. Purification and Partial Characterization of Immunoglobulin M from Carassius auratus Serum and Skin Mucus. Zoological Research, 2003, 24(2): 111-115.
  [8] XIAO Yu-cheng, LIANG Song-ping. Purification of Hainantoxin-Ⅴ and Its Characterization of Inhibiting Tetrodotoxin-sensitive Sodium Channel. Zoological Research, 2002, 23(3): 200-205.
  [9] XU Yu-cheng, ZHANG Shuang-quan, DAI Zhu-ying. Studies on Antitumor Efficacy of Antibacterial Peptide From The Silkworm,Bombyx mori. Zoological Research, 1998, 19(4): 263-268.
  [10] LAI Ren, YE Wen-juan, RAN Yong-lu, LU Shun-qing, YANG Da-tong. Anti-Microbial Peptide From The Skin Secretion of Bombina maxima. Zoological Research, 1998, 19(4): 257-262.
  [11] CAO Yu-jing, JIANG Guang-tai, ZENG Guo-qing. Inhibition of Mouse Implantation by Proteinase Inhibitors. Zoological Research, 1997, 18(1): 93-98.
  [12] LIU Yan-shun, WANG Miao, JIN Lei, LI Hong-min, WANG Da-cheng. The Purification and Comparison of Chinese Scorpion Neurotoxins From Different Locations. Zoological Research, 1995, 16(3): 263-270.
  [13] LIU Nian-kun, XIONG Yu-liang. Purification and Some Properties of the Thrombinlike Enzymes From Trimeresurus Stejnegeri Venom. Zoological Research, 1990, 11(1): 87-93.
  [14] HU Ren-qiu, WANG Miao, LIU Jian-nin, LEI Ke-jian. Primary Studies of Purification and Partial Characterization of Several New Neurotoxins From East-Asia Scorpion. Zoological Research, 1989, 10(3): 185-193.
  [15] RAN Yong-lu, Anthony T. Tu. Studies on Purification and Characterization of Hemorrhagic Toxins from Lachesis muta Venom. Zoological Research, 1987, 8(4): 365-373.
  [16] ZHANG Han-yun, WU Jun, YANG Lian-xi, YE Wen-juan, HUANG Sheng-min. Bombyx Mori DNA Induced the Holeless Cocoon in Attacus cynthia ricini. Zoological Research, 1983, 4(2): 197-200.
  [17] HUANG Sheng-min, LI Shao-lan, YANG Lian-xi et al., ZHOU Zheng-wei, ZENG Li-bo. Studies on Esterase Isoenzymes of Different Organs in Bombyx Mori. Zoological Research, 1983, 4(4): 333-338.
  [18] GONG Chao-liang, SUN Xin, PAN Shu-ying, HE Qi-wei, SONG Shi-lian. Isolation and Purification of the Acetylcholine Receptor From Narcine timlei. Zoological Research, 1981, 2(zk): 51-57.
  [19] , . Isolation of Messenger Ran in Bombyx Mori and Identification of Its Activity in Vitro. Zoological Research, 1981, 2(1): 83-84.
  [20] CHEN Yuan-lin, ZHENG Zi-xiu, YE Wen-juan, LI Guei-lan, LU Hui-mei. Studies of Silkworm (Bombyx mori) Nucleic Acids Ⅰ.Isolation and Purification of DNA by the Method of Chloroform and Detergent. Zoological Research, 1980, 1(2): 151-156.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1828) PDF downloads(1542) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return