Volume 14 Issue 4
Jul.  1993
Turn off MathJax
Article Contents
MA Ming, Batuerhan, LU Jian-jian. The Population Density and Breeding of Black Stork (Ciconia nigra) in Southern Xinjiang. Zoological Research, 1993, 14(4): 374-382.
Citation: MA Ming, Batuerhan, LU Jian-jian. The Population Density and Breeding of Black Stork (Ciconia nigra) in Southern Xinjiang. Zoological Research, 1993, 14(4): 374-382.

The Population Density and Breeding of Black Stork (Ciconia nigra) in Southern Xinjiang

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1993-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Eduard Galoyan, Alisa Bolshakova, Manush Abrahamyan, Ruzanna Petrosyan, Valeria Komarova, Victor Spangenberg, Marine Arakelyan. Natural history of Valentin’s rock lizard (Darevskia valentini) in Armenia. Zoological Research, 2019, 40(4): 277-292.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.036
  [2] Jun-Zhen LI, Lin WANG, Rui-Chun TIAN, Shi-Yang LI. Number, migration, breeding and conservation management of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Gahai, Gansu, China. Zoological Research, 2014, 35(S1): 211-214.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0211
  [3] Hong GUO, Ming MA. Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla)—a new bird record in China. Zoological Research, 2013, 34(5): 507-508.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.5.0507
  [4] DING Jin-Qing, MA Ming. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus— A newly recorded of bird in China. Zoological Research, 2012, 33(5): 545-546.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05545
  [5] MA Ming, MEI Yu, HU Bao-wen. The European Pied Flycatcher, Ficedula hypoleuca, a New Record of Bird in China. Zoological Research, 2008, 29(6): 584-608.  doi: 10.3724/SP.J.1141.200806584
  [6] MA Ming, ZHANG Xin-min, MEI Yu, HU Bao-wen. Preliminary Report on the Breeding Ecology of Eurasian Nightjar in Xinjiang,China. Zoological Research, 2008, 29(5): 476-.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05476
  [7] CAO Lei, ZHANG Su-fang, SHI Hong-quan, LIU Nai-fa. Primarily Observation of Breeding Population of Great Frigatebirds (Fregata minor) on Dong Island of Xisha Archipelago. Zoological Research, 2003, 24(6): 457-461.
  [8] MA Ming, Pau J.LEADER, Geoff J.CAREY, Barry WILLIAMS. A Report of Birds Banding and Recoveryin Xinjiang,China. Zoological Research, 2002, 23(2): 105-106.
  [9] ZHANG Ying-Mei, LI Yun-Dong, WANG Hui, FASOLA Mauro et al.. Breeding Biology of Night Heron (Nycticorax nyticorax) and Little Egret (Egretta garzetta) in Taihu Lake of Wuxi,China. Zoological Research, 2000, 21(4): 275-278.
  [10] LU Bao-quan, ZHANG Li-min, ZHANG Tao, XIN Jian-jun, XIAO Yan. The Studies of Artificial Incubation For Black Stork. Zoological Research, 1998, 19(2): 173-174.
  [11] WU Ming-lu, WU Yue-feng, LI Chun-qiu, TANG Bao-zhen, ZHAO Yan-min, LIU Bing-wu. The Study on Breeding Ecology of Black Grouse (Lyrurys tetrix) in Weichang,Hebei Province. Zoological Research, 1997, 18(3): 285-291.
  [12] LI Zhong-lai, ZHANG Wan-rong. The Relationship Between Rainfall and Meriones unguiculatus Population in The Desert-Grasslands in Erdosi. Zoological Research, 1996, 17(1): 40-44.
  [13] YANG Lan, WEN Xian-ji, YANG Xiao-jun. On The Taxonomy of Blood Pheasant (Ithaginis). Zoological Research, 1994, 15(4): 21-30.
  [14] ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, YANG Shang-chuan, TIAN Bao-ping, BAO Hai-xian et al.. A Preliminary Study on Breeding Yunnan Snub-Nosed Monkeys (Rhinopithecus bieti). Zoological Research, 1994, 15(3): 87-92.
  [15] ZHANG Zheng-wang, LIANG Wei, SHENG Gang. Studies on The Nest Site Selection of Daurian Partridge. Zoological Research, 1994, 15(4): 37-43.
  [16] ZHAO Zheng-jie, WU Jing-cai, ZHANG Shu-hua, PIAO Zheng-ji. Breeding Population Density of Chinese Merganser in Changbai Mountain. Zoological Research, 1993, 14(3): 221-225.
  [17] LIU Nai-fa, LI Ren-de, SUN Hong-ying. The Effects of Environmental Factors on Population Density of Phrynocephalus przewalskii. Zoological Research, 1993, 14(4): 319-325.
  [18] SHI Dong-chou, YU Xiao-ping, CHANG Xiu-yun, LU Bao-zhong. The Breeding Habits of The Crested Ibis(Nipponia nippon). Zoological Research, 1989, 10(4): 327-332.
  [19] YANG Sen-fu, LI Shao-dong, DU Jin-you, DUAN Xing-shen. The Breeding Study on Laboratory Rhesus Monkeys. Zoological Research, 1989, 10(zk): 53-59.
  [20] ZHANG Zheng-wang YIN Rong-lun ZHENG Guang-mei. Feeding Activity of The Cabot's Tragopan During The Breeding Season in Captivity. Zoological Research, 1989, 10(4): 333-339.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1976) PDF downloads(1366) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return