ZHAO Tie-qiao. A New Species of the Genus Nemachilus (Cobitidae) From Xinjiang,China. Zoological Research, 1985, 6(zk): 53-56.
Citation: ZHAO Tie-qiao. A New Species of the Genus Nemachilus (Cobitidae) From Xinjiang,China. Zoological Research, 1985, 6(zk): 53-56.

A New Species of the Genus Nemachilus (Cobitidae) From Xinjiang,China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-12-10
 • loading
 • Relative Articles

  [1] ZHU Yu, Lü Ye-jian, YANG Jun-xing, ZHANG Sheng. A New Blind Underground Species of the Genus Protocobitis (Cobitidae) from Guangxi, China. Zoological Research, 2008, 29(4): 452-454.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04452
  [2] LAN Jia-hu, YANG Jun-xing, CHEN Yin-rui. One New Species of Cavefish From Guangxi (Cypriniformes:Cobitidae). Zoological Research, 1996, 17(2): 109-112.
  [3] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [4] Jorigtoo, Nonnaizab. A New Species and Four New Records of Cydnidae From Inner Mongolia-Xinjiang Region China (Hemiptera:Cydnidae). Zoological Research, 1995, 16(3): 219-221.
  [5] LI Hou-hun, ZHENG Zhe-min. Three New Species and Three New Records of The Genus Ornativalva Gozmany From Xinjiang,China (Lepidoptera:Gelechiidae). Zoological Research, 1995, 16(4): 329-336.
  [6] FEI Liang YE Chang-yuan, HUANG Yong-zhao. Two New Species of The Genus Megophrys,Pelobatidae (Amphibia:Anura) From China. Zoological Research, 1992, 13(1): 5-12.
  [7] LI Zi-zhong, WANG Lian-ming. Five New Species of The Genus Sophonia From Guizhou,China (Homoptera:Nirvanidae). Zoological Research, 1991, 12(2): 125-132.
  [8] YANG Jun-xing, CHU Xin-luo. A New Genus and A New Species of Nemacheilinae From Yunnan Province,China. Zoological Research, 1990, 11(2): 109-114.
  [9] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. A New Genus and Three New Species of Macrotermitinae (Isoptera:Termitidae) From China. Zoological Research, 1990, 11(3): 185-191.
  [10] MA Shi-lai, WANG Ying-xiang, SHI Li-ming. A New Species of The Genus Muntiacus From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 47-53.
  [11] HUANG Shun-you. On Four New Species of The Genus Discogobio Lin From Yunnan,China. Zoological Research, 1989, 10(4): 355-361.
  [12] LIANG Xing-chai, YANG Da-rong, SHEN Fa-rong, LONG Yong-chen, YAN Yao-xiong. Four new Species of the Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,China. Zoological Research, 1988, 9(4): 419-425.
  [13] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [14] XUE Wan-qi, WANG Ming-fu, ZHAO Bao-gang. Two New Species of the Genus Phaonia From North China (Diptera:Muscidae). Zoological Research, 1985, 6(zk): 99-104.
  [15] SONG Da-xiang, FENG Zhong-qi, SHANG Jin-wen. A New Species of the Genus Chiracanthium From China (Araneae:Clubionidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 73-75.
  [16] ZHENG Zhe-min. New Genus and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,China (Ⅲ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 83-87.
  [17] XUE Wan-qi. New Species of the Genus Spilogona Schnabl From Liaoning,China (Diptera:Muscidae). Zoological Research, 1981, 2(4): 353-354.
  [18] CHEN Yong-lin. Study of Locusts and Grasshoppers From Xinjiang Uighur Autonomous Region:Description of A New Species of the Genus Phytomastax B.-Bienko (Orthoptera:Eumastacidae). Zoological Research, 1981, 2(1): 67-70.
  [19] ZHANG Guang-xue, ZHONG Tie-sen. A New Genus and Three New Species of Callaphididae From China (Homoptera:Aphidoidea). Zoological Research, 1981, 2(4): 343-347.
  [20] XU Tao-qing, FANG Shu-miao, WANG Hong-yuan. A New Species of Fishes of The Genus Leptobotia (Family Cobitidae) From China. Zoological Research, 1981, 2(4): 379-381.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1241) PDF downloads(1777) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return