Volume 3 Issue 3
May  1982
Turn off MathJax
Article Contents
LI Gyi-yuan. Preliminary Studies on the Breeding Behaviour of the White-Browed Laughing Thrush. Zoological Research, 1982, 3(3): 245-251.
Citation: LI Gyi-yuan. Preliminary Studies on the Breeding Behaviour of the White-Browed Laughing Thrush. Zoological Research, 1982, 3(3): 245-251.

Preliminary Studies on the Breeding Behaviour of the White-Browed Laughing Thrush

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1982-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Li-Jiang YU, Ai-Wu JIANG, Fang ZHOU. Update on the distribution range of the white-browed crake (Porzana cinerea): a new record from mainland China. Zoological Research, 2015, 36(1): 59-61.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.59
  [2] YANG Gang, PAN Hong-Ping, XU Liang, ZHOU Fang, HUANG Jia-Xi. Winter feeding sites selection of White-browed Hill Partridge. Zoological Research, 2011, 32(5): 556-560.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.05556
  [3] HOU Yin-xu, ZHOU Li-zhi*, YANG Chen, WANG Qi-shan. Disturbance to the Oriental White Stork(Ciconia boyciana)Breeding in the Wintering Area. Zoological Research, 2007, 28(4): 344-352.
  [4] LIAO Wen-bo, LI Cao , *, HU Jin-chu , *, LU Xin. Vocal Behaviour of Sichuan Hill Partridge (Arborophila rufipectus) in Breeding Season. Zoological Research, 2007, 28(1): 56-62.
  [5] QIAO Jian-fang, YANG Wei-kang, GAO Xing-yi. A Preliminary Study on the Egg Temperature and Female Incubation Behaviour in Houbara Bustard (Chlamydotis undulata macqueenii) Population in Mulei Xinjiang. Zoological Research, 2002, 23(3): 210-213.
  [6] XIONG Zhi-bing, RAN Jing-cheng, CHEN Hui-ming, TAN Cheng-jiang, QUANG Xiu-jian. The Preliminary Observing on Breeding Ecology of The Spilornis cheela. Zoological Research, 2000, 21(1): 92-93.
  [7] SAI Dao-jian. A Preliminary Study on Reproduction of White-Fronted Shearwater (Puffinus Leucomelas). Zoological Research, 1993, 14(2): 117-142.
  [8] YANG Dao-de, SHEN You-hui. Studies on The Breeding Ecology of Cynops orientalis. Zoological Research, 1993, 14(3): 215-220.
  [9] LEI Chao-liang, ZHONG Chang-zhen, ZONG Liang-bing, LIU Tao-yu. A Preliminary Studies on The Ovipositional Rhythm of Housefly. Zoological Research, 1992, 13(2): 116-122.
  [10] DING Ping ZHU Ge-yang, ZHANG Ci-zu. The Studies on Breeding Ecology of Syrmaticus ellioti Swinhoe. Zoological Research, 1990, 11(2): 139-145.
  [11] WANG Yong-jun, WAN Ben-xue, ZHOU Wei, HUANG Mu-yi. A Preliminary Investigation on the Winter Ecology of White Stork. Zoological Research, 1990, 11(4): 284-298.
  [12] FEI Dian-jin. An Observation & Investigation on Breeding Situation of the Oriental White Storks in Qiqihar Suburban District. Zoological Research, 1989, 10(3): 263-270.
  [13] . A Preliminary Observation on Mating Behaviour in Hylobates concolor. Zoological Research, 1988, 9(2): 112-112.
  [14] , , , , , . Preliminary Study on the Breeding Ecology of the Moorhen. Zoological Research, 1985, 6(2): 174-200.
  [15] . The Breeding Ecology of Grey-backed Thrush. Zoological Research, 1985, 6(3): 286-286.
  [16] KOU Zhi-tong. A Preliminary Study on the Breeding Behaviour of Prinia inornata extensicauta. Zoological Research, 1985, 6(1): 69-77.
  [17] WU Zhi-kang, LI Zhu-mei. Preliminary Studies on the Breeding Behaviour of the Chinese Blackbird. Zoological Research, 1984, 5(3): 283-288.
  [18] SONG Yu-jin. Studies on the Breeding Behaviour and Feeding Habits of Long-Tailed Tits. Zoological Research, 1981, 2(3): 235-242.
  [19] YANG jiong-li, WU Zhi-kang, LIN Qi-wei. Preliminary Remarks no the Breeding Behaviour and Feeding Habits of the Chinese Copper Pheasant. Zoological Research, 1981, 2(3): 243-246.
  [20] ZHANO Zhen-jie. Preliminary Studies on The Breeding Behavior of The Eastern Grey Wagtail. Zoological Research, 1980, 1(4): 523-528.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (180) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return