Volume 1 Issue 2
Mar.  1980
Turn off MathJax
Article Contents
CHAO Wan-yuen. A Preliminary Study on the Sterilization of the Army Worm (Leucania separata Walker) With gamma-rays. Zoological Research, 1980, 1(2): 269-273.
Citation: CHAO Wan-yuen. A Preliminary Study on the Sterilization of the Army Worm (Leucania separata Walker) With gamma-rays. Zoological Research, 1980, 1(2): 269-273.

A Preliminary Study on the Sterilization of the Army Worm (Leucania separata Walker) With gamma-rays

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1980-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] ZHANG Yu, LIU Wei, WANG Xue-ying. A Preliminary Study of Caching Behavior of the Plateau Pika. Zoological Research, 2005, 26(5): 479-483.
  [2] LIU Xiao-yi, JIN Li-pe. A Preliminary Study on Somatic Function of Micronucleus in Pseudokeronopsis monilata. Zoological Research, 2002, 23(3): 258-260.
  [3] LUAN Yun-xia, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Preliminary Study on Phylogeny of Diplura. Zoological Research, 2002, 23(2): 149-154.
  [4] DU Yu-zhou, HE Jun-hua, MA Yun. A Preliminary Study on The Distribution of The Family Perlidae (Plecoptera:Perloidea). Zoological Research, 1999, 20(3): 189-195.
  [5] YAN Zhong-cheng, AN Ji-yao, YU Yi-xin. Preliminary Study on The Geographical Niche and Overlap Group of Mosquitoes. Zoological Research, 1997, 18(3): 293-297.
  [6] SHEN Jian-zhao, LI Jing-yan, LU Si-qi. The Preliminary Study on The Nuclear Division of The Archezoan,Giardia lamblia. Zoological Research, 1996, 17(3): 295-299.
  [7] WU Gang, LI Jing-yan, LU Si-qi. Preliminary Study on The Histones of Giardia lamblia. Zoological Research, 1996, 17(3): 301-305.
  [8] LI Hong-chao, SHI Xin-bai. A Preliminary Study on Amicronucleate Individuals of Stylonychia nodulinucleata. Zoological Research, 1993, 14(1): 91-92.
  [9] DAN Yan-ping, WEI Xiao-e. A preliminary study of biological characteristics in Pardosa astrigera. Zoological Research, 1989, 10(1): 79-83.
  [10] YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. Preliminary Study of Hemocytology in Rhinopithecus bieti. Zoological Research, 1988, 9(4): 437-438.
  [11] HUANG Ren-xin, XIANG Li-gai. A Preliminary study on Locust-Eating Birds in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(3): 251-260.
  [12] WU Min, ZHAO Ya-jiang. A Preliminary Study of the Karyotype of Bufo viridis Laurenti in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(4): 339-342.
  [13] QU Hong, DANG Rui-ye, WANG Qiang, LI Yao-shu. A Preliminary study of the Blood Picture in The Budorcas taxicolor Hodgson. Zoological Research, 1987, 8(1): 69-75.
  [14] Frank E.Poirier, Ph.D.. A Preliminary Study of the Taiwan Macaque (Macaca cyclopis). Zoological Research, 1986, 7(4): 411-422.
  [15] KOU Zhi-tong. A Preliminary Study on the Breeding Behaviour of Prinia inornata extensicauta. Zoological Research, 1985, 6(1): 69-77.
  [16] , , , , , . Preliminary Study on the Breeding Ecology of the Moorhen. Zoological Research, 1985, 6(2): 174-200.
  [17] BIAN Xiao-zhuang. A Preliminary Study on the Chromosome of Marine Bivalve,Mytilus coruscus. Zoological Research, 1984, 5(zk): 57-60.
  [18] YANG Yu-guang, HE Da-yu, ZHU Shi-mo, YANG Pin-zhi, ZHOU You-sheng. Studies on the Generations and Migrations of Armyworm (Mythimna Separata Walker) in Yunnan Province. Zoological Research, 1984, 5(1): 1-20.
  [19] WU Jian-fen, HUANG Zeng-he, HUANG Cai-hu. A Preliminary Study of the Pentatomid,Cantheconidea concinna Walker. Zoological Research, 1983, 4(2): 151-156.
  [20] MENG Qing-wen, SU Jin-xiang. A Study of the Caudal Region Muscle of Representative Species of Rays and Skates of China. Zoological Research, 1982, 3(4): 349-358.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (204) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return