Volume 1 Issue 2
Mar.  1980
Turn off MathJax
Article Contents
YANG Da-tong, LI Si-min. A New Species of the Genus Rana From Yunnan. Zoological Research, 1980, 1(2): 261-264.
Citation: YANG Da-tong, LI Si-min. A New Species of the Genus Rana From Yunnan. Zoological Research, 1980, 1(2): 261-264.

A New Species of the Genus Rana From Yunnan

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1980-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yu-Lu Gan, Guo-Hua Yu, Zheng-Jun Wu. A new species of the genus Amolops (Anura: Ranidae) from Yunnan, China. Zoological Research, 2020, 41(2): 188-193.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.018
  [2] Yun-He Wu, Chatmongkon Suwannapoom, Kai Xu, Jin-Min Chen, Jie-Qiong Jin, Hong-Man Chen, Robert W. Murphy, Jing Che. A new species of the genus Raorchestes (Anura: Rhacophoridae) from Yunnan Province, China. Zoological Research, 2019, 40(6): 558-563.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.066
  [3] Hong-Fu YANG, Wei-Xian LI, Zi-Ming CHEN. A new cave species of the Genus Triplophysa from Yunnan, China. Zoological Research, 2016, 37(5): 297-300.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.296
  [4] CHEN Zi-ming, ZHAO Sheng, YANG Jun-xing. A New Species of the Genus Garra from Nujiang River Basin, Yunnan, China (Teleostei: Cyprinidae). Zoological Research, 2009, 30(4): 438-444.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.04438
  [5] LI Wei-xian, YANG Hong-fu, CHEN Hong, TAO Cheng-peng, QI Shou-qing, HAN Fei. A New Blind Underground Species of the Genus Triplophysa (Balitoridae) from Yunnan, China. Zoological Research, 2008, 29(6): 674-678.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.06674
  [6] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [7] CAI Ping, GE Zhong-lin. Five New Species and A New Record of The Genus Atkinsoniella From Yunnan,China (Homoptera:Cicadelloidea:Cicadellidae). Zoological Research, 1994, 15(4): 11-19.
  [8] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.
  [9] YANG Jun-xing, CHU Xin-luo. A New Genus and A New Species of Nemacheilinae From Yunnan Province,China. Zoological Research, 1990, 11(2): 109-114.
  [10] MA Shi-lai, WANG Ying-xiang, SHI Li-ming. A New Species of The Genus Muntiacus From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 47-53.
  [11] HUANG Shun-you. On Four New Species of The Genus Discogobio Lin From Yunnan,China. Zoological Research, 1989, 10(4): 355-361.
  [12] HUANG De-sheng, XIE Tian-zhen, LI Song-bai, SONG Xue-lin, ZHU Jia-xing. A New Genus and Species of Family Paramphistomatidae From Yunnan China. Zoological Research, 1988, 9(zk): 61-66.
  [13] LIANG Xing-chai, YANG Da-rong, SHEN Fa-rong, LONG Yong-chen, YAN Yao-xiong. Four new Species of the Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,China. Zoological Research, 1988, 9(4): 419-425.
  [14] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, LI Gui-xiang. Notes on the Genus Euhamitermes (Isoptera) From Yunnan,China,With Descriptions of two New Species. Zoological Research, 1987, 8(2): 191-200.
  [15] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [16] LIU Ju-peng. A New Genus of Acrididae From Yunnan. Zoological Research, 1985, 6(3): 239-241.
  [17] HUANG Shun-you. On five New Species and Subspecies of the Genus Schizothorax Heckel From Yunnan,China. Zoological Research, 1985, 6(3): 209-217.
  [18] HUANG Chun-mei. New Genus and New Species of Acrididae From Yunnan. Zoological Research, 1983, 4(2): 147-150.
  [19] XIN Jie-liu, DONG Hiu-qing. A New Species of Genus Eriophyes From Yunnan (Acarina:Eriophyoidea). Zoological Research, 1982, 3(zk): 61-63.
  [20] ZHENG Zhe-min. New Genus and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,China (Ⅲ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 83-87.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (228) PDF downloads(5) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return