HONG Yun-han, ZHOU Tun. Karyotypes of Nine Species of Chinese Catfishes (Bagridae). Zoological Research, 1984, 5(zk): 21-28.
Citation: HONG Yun-han, ZHOU Tun. Karyotypes of Nine Species of Chinese Catfishes (Bagridae). Zoological Research, 1984, 5(zk): 21-28.

Karyotypes of Nine Species of Chinese Catfishes (Bagridae)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1984-12-10
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jiang-Lang Wu, Yu-Fa Luo, Shu-Qiang Li. Nine new species of the spider genus Stedocys (Araneae, Scytodidae) from China and Thailand. Zoological Research, 2017, 38(5): 215-242.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.066
  [2] CHANG You-de, HE Da-han. Taxonomic Study of Genus Formica L.from Northwest China with Descriptions of Nine New Species and Four New Records (Hymenoptera:Formicidae:Formicinae). Zoological Research, 2002, 23(1): 49-60.
  [3] ZENG Xiao-mao WANG Yue-zhao, LIU Zhi-jun, FANG Zi-li Theodore J.Papenfuss, Robert JY Macey. Karyotypes and NORs of Three Species of Cyrtodactylus. Zoological Research, 2000, 21(4): 327-329.
  [4] ZENG Xiao-mao, FEI Liang, YE Chang-yuan, JIANG Jian-pin. The Karyotypes of 3 Species in Genus Hynobius and Sallamandrella keyserlingii. Zoological Research, 1997, 18(3): 341-345.
  [5] YANG Xiu-zhi, WANG Jun-sen, LIU Jing-song, WANG Xin. Studies on The Karyotypes of Chromosomes in 5 Species of Ants. Zoological Research, 1995, 16(4): 352-378.
  [6] LI Qing-wei ZHANG Heng-qing, WANG Yong-jin, BIAN Xiao-zhuang, XIONG Xi-kun et al.. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅻ.The 12 Species of Passeriformes. Zoological Research, 1994, 15(3): 33-37.
  [7] BIAN Xiao-zhuang, CAI Han-jun, LI Qing-wei, XONG Xi-kun, HAN Lian-xian, LIN Shi-ying et al.. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅶ.10 Species of Pheasants. Zoological Research, 1993, 14(3): 258-262.
  [8] YANG Feng-tang, SHI Li-ming. The Spermatocyte Synaptonemal Complex Karyotypes of Four Species of Macaque. Zoological Research, 1991, 12(4): 399-405.
  [9] BIAN Xiao-Zhouang, LI Qing-wei, ZHANG Heng-Qing. Studies on The Karyotypes of Birds Ⅳ.10 Species of Charadriiformes (Aves). Zoological Research, 1989, 10(1): 9-14.
  [10] LING Fa-yao, ZHANG Wen-xia. Studies on the Karyotypes of Some Chinese Drosophilid-Flies. Zoological Research, 1987, 8(4): 401-411.
  [11] LI Yu-cheng, LI Kang, JIANG Jian-qiao, SUN Qing-ping, ZHOU Tun. Studies on the Karyotypes of Chinese Cyprinid Fishes Ⅹ.Karyotypes of Five species of Barbinae and Four Species of Gobioninae. Zoological Research, 1986, 7(2): 183-189.
  [12] HUANG Sun-you. New Records of Chinese Pangasiid Catfishes. Zoological Research, 1985, 6(1): 78-78.
  [13] GUI Jian-fang, LI Yu-cheng, LI Kang, ZHOU Tun. A Comparative Study of the Karyotypes of Three Species of Gobioid Fishes. Zoological Research, 1984, 5(zk): 67-68.
  [14] LING Fa-yao. Studies on the Karyotypes of 7 Species of Flies. Zoological Research, 1984, 5(zk): 51-56.
  [15] LI Kang, LI Yu-chneg, ZHOU Dun. A Comparative Study of the Karyotypes in Two Species of Mud Loaches. Zoological Research, 1983, 4(1): 75-81.
  [16] WU Bao-hua, WANG Shu-xia. Nine New Species of Monogenetic Trematodes From Freshwater Fishes of Zhejiang Province. Zoological Research, 1983, 4(2): 125-134.
  [17] LI Shu-shen, WANG Yin-xiang, LI Chong-yun, WANG Rui-fang, LIU Guang-zuo. A Comparative Investigation of the Karyotypes From Four Amphibian Species. Zoological Research, 1981, 2(1): 17-28.
  [18] ZAN Rui-guang, SONG Zheng. Studies of The Karyotypes of Eight Species of Fishes in Cyprinus and Anabarilius. Zoological Research, 1980, 1(2): 141-150.
  [19] CHEN Yi-feng, LUO Li-hua, SHAN Xiang-nian, CAO Xiao-mei. A Comparative Study of The karyotypes of The four Species of The Genus Macaca. Zoological Research, 1980, 1(1): 91-99.
  [20] WANG Yin-xiang, LI Shu-shen, LI Chong-yun, WANG Rui-fang, LIU Guang-zuo. Karyotypes and Evolution of Three species of Chinese Squirrels (Sciuridae Mammalia). Zoological Research, 1980, 1(4): 501-521.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1191) PDF downloads(1333) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return