HU Ben-rong, SHAN Pau-line, CHEN Ke-min, WU Xiu-rong, CHANG Shi-rong. Isolation and Characterization of Actylcholine Receptor Rich Membrane From Narcine maculata. Zoological Research, 1981, 2(zk): 59-66.
Citation: HU Ben-rong, SHAN Pau-line, CHEN Ke-min, WU Xiu-rong, CHANG Shi-rong. Isolation and Characterization of Actylcholine Receptor Rich Membrane From Narcine maculata. Zoological Research, 1981, 2(zk): 59-66.

Isolation and Characterization of Actylcholine Receptor Rich Membrane From Narcine maculata

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1981-11-10
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Ruo-Mei Cheng, Xiao-Peng Tang, Ai-Lin Long, James Mwangi, Ren Lai, Rui-Pu Sun, Cheng-Bo Long, Zhen-Qing Zhang. Purification and characterization of a novel anti-coagulant from the leech Hirudinaria manillensis. Zoological Research, 2019, 40(3): 205-210.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.037
  [2] Qiang CHEN, Xin-Jiang LU, Ming-Yun LI, Jiong CHEN. Molecular cloning, pathologically-correlated expression and functional characterization of the colonystimulating factor 1 receptor (CSF-1R) gene from a teleost, Plecoglossus altivelis. Zoological Research, 2016, 37(2): 96-102.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.96
  [3] Wen-Bin JIANG, Ma HAKIM, Lei LUO, Bo-Wen LI, Shi-Long YANG, Yu-Zhu SONG, Ren LAI, Qiu-Min LU. Purification and characterization of cholecystokinin from the skin of salamander Tylototriton verrucosus. Zoological Research, 2015, 36(3): 174-177.
  [4] Si-Ling FU, Jiang-Lin LI, Jia CHEN, Qiu-Ting WANG, Jian-Jun LI, Xian-Chun WANG. Extraction and identification of membrane proteins from black widow spider eggs. Zoological Research, 2015, 36(4): 248-254.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.4.248
  [5] PAN Jian-Yi, YU Zhi-Qiang. Isolation and characterization of Hainantoxin-II, a new neurotoxic peptide from the Chinese bird spider (Haplopelma hainanum). Zoological Research, 2010, 31(6): 570-574.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06570
  [6] CHEN Xia, YU Xiao-dong, DENG Min, LI Hui, LIN Yi-xin, HE Qi-yi, LIU Jian-ping. Purification and Characterization of 5′-nucleotidase from Trimeresurus albolabris Venom. Zoological Research, 2008, 29(4): 399-404.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04399
  [7] PENG Wu, TANG Ya-nan, HU Cheng-yu. Characterization of CaPKR-like Expression in Tissues from Crucian and Grass Carp. Zoological Research, 2007, 28(5): 465-469.
  [8] ZHANG Shu-chao, YUE Bi-song, ZOU Fang-dong*. Isolation and Characterization of Microsatellite DNA Markers from Forest Musk Deer (Moschus berezovskii)(in English). Zoological Research, 2007, 28(1): 24-27.
  [9] ZHANG Jie, WEI Shuang-shuang, ZHANG Yong, ZHANG Ying-xia, LEE Wen-hui. Purification and Characterization of Annexin Ⅱ Related Protein from Bombina maxina Skin. Zoological Research, 2005, 26(4): 404-409.
  [10] CHANG Yu-mei, SUN Xiao-wen, LI Shao-wu, ZHAO Ying-ying, ZHU Xiao-chen, LIU Hai-jing. Isolation of CA/GT Microsatellites from the Paralichthys olivaceus Genome. Zoological Research, 2005, 26(6): 652-656.
  [11] HAN Zhao-jiu, HAN Zhao-jun. Cloning and Sequence of Nicotinic Acetylcholine Receptor α Subunit from Chilo suppressalis. Zoological Research, 2002, 23(1): 7-13.
  [12] RAN Yong-lu, Anthony T. Tu. Studies on Purification and Characterization of Hemorrhagic Toxins from Lachesis muta Venom. Zoological Research, 1987, 8(4): 365-373.
  [13] SHE Wei-ming. Characterization of Cytoplasmic Estrogen Receptor in Chicken Oviduct. Zoological Research, 1987, 8(2): 169-176.
  [14] CHEN Shi-ming, CHI Mu-gen, YANG Yi, XU Xiao-shan. Isolation from Narcine timlei Electroplax of Acetylcholine Receptor-Rich Membrane Vesicles. Zoological Research, 1987, 8(1): 39-46.
  [15] SUN Xin, GONG Chao-liang, PAN Shu-ying, FAN Jian-ying HE Qi-wei. Some Biochemical Properties of the Purified Acetylcholine Receptor Protein From the Electric Organ of Narcine Timlei. Zoological Research, 1985, 6(1): 45-56.
  [16] CHEN Li-jun, SHEN Guo-guang. Purification and Characterization of Acetylcholine Receptor From Narcine Maculata Electroplax. Zoological Research, 1984, 5(2): 199-208.
  [17] WANG Xin-ming, QI Zheng-wu. Characterization of the Kinin Released by Kallikrein Ⅰ From Snake Venom (Agkistrodon halys Pallas). Zoological Research, 1983, 4(4): 321-326.
  [18] YE Ji-yu, TANG Chong-qin, DU Yu-cang. Effect of Cardiotoxin From the Venom of Naja naja atra on the Photosynthetic Membrane of Spinach Chloroplasts. Zoological Research, 1981, 2(zk): 33-38.
  [19] GONG Chao-liang, SUN Xin, PAN Shu-ying, HE Qi-wei, SONG Shi-lian. Isolation and Purification of the Acetylcholine Receptor From Narcine timlei. Zoological Research, 1981, 2(zk): 51-57.
  [20] ZHANG Hong-ji, XIAO Chang-hua, TANG Shao-zong, YANG Jun-ru. Study on Isolation From The Venom of Agkistrodon acutus and Its Biological Activity. Zoological Research, 1980, 1(2): 157-162.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (212) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return