GONG Chao-liang, SUN Xin, PAN Shu-ying, HE Qi-wei, SONG Shi-lian. Isolation and Purification of the Acetylcholine Receptor From Narcine timlei. Zoological Research, 1981, 2(zk): 51-57.
Citation: GONG Chao-liang, SUN Xin, PAN Shu-ying, HE Qi-wei, SONG Shi-lian. Isolation and Purification of the Acetylcholine Receptor From Narcine timlei. Zoological Research, 1981, 2(zk): 51-57.

Isolation and Purification of the Acetylcholine Receptor From Narcine timlei

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1981-11-10
 • loading
 • Relative Articles

  [1] BU Cui-ping, XI Geng-si, LIANG Ai-ping, OUYANG Xia-hui. Distribution of Like-muscarinic Acetylcholine Receptor M2 in the Brain of Three Castes of Polyrhachis vicina. Zoological Research, 2008, 29(4): 431-437.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04431
  [2] ZHANG Jie, WEI Shuang-shuang, ZHANG Yong, ZHANG Ying-xia, LEE Wen-hui. Purification and Characterization of Annexin Ⅱ Related Protein from Bombina maxina Skin. Zoological Research, 2005, 26(4): 404-409.
  [3] CHANG Yu-mei, SUN Xiao-wen, LI Shao-wu, ZHAO Ying-ying, ZHU Xiao-chen, LIU Hai-jing. Isolation of CA/GT Microsatellites from the Paralichthys olivaceus Genome. Zoological Research, 2005, 26(6): 652-656.
  [4] HAN Zhao-jiu, HAN Zhao-jun. Cloning and Sequence of Nicotinic Acetylcholine Receptor α Subunit from Chilo suppressalis. Zoological Research, 2002, 23(1): 7-13.
  [5] SHEN Guo-Guang, XU Ke. Purification of β-Bungarotoxin-Binding Protein From Rat Diaphragm Muscle. Zoological Research, 2000, 21(3): 177-180.
  [6] LIU Nian-kun, XIONG Yu-liang. Purification and Some Properties of the Thrombinlike Enzymes From Trimeresurus Stejnegeri Venom. Zoological Research, 1990, 11(1): 87-93.
  [7] ZHANG Jian-wen, LI Jing-yan. Isolation and Purification of Nuclei of Leishmania gerbilli by Percoll Isopycnic Density Gradients Centrifugation. Zoological Research, 1989, 10(3): 207-212.
  [8] XIAO Chang-hua, HE Li-feng, TAN Shao-zong, YANG Jun-ru, DONG Fu-ming. Studies on the Thrombin-Like Principles of Agkistrodon acutus Venom Ⅰ.Isolation and Purification of its Identification of Physical and Chemical Property. Zoological Research, 1988, 9(zk): 51-59.
  [9] RAN Yong-lu, Anthony T. Tu. Studies on Purification and Characterization of Hemorrhagic Toxins from Lachesis muta Venom. Zoological Research, 1987, 8(4): 365-373.
  [10] CHEN Shi-ming, CHI Mu-gen, YANG Yi, XU Xiao-shan. Isolation from Narcine timlei Electroplax of Acetylcholine Receptor-Rich Membrane Vesicles. Zoological Research, 1987, 8(1): 39-46.
  [11] SUN Xin, GONG Chao-liang, PAN Shu-ying, FAN Jian-ying HE Qi-wei. Some Biochemical Properties of the Purified Acetylcholine Receptor Protein From the Electric Organ of Narcine Timlei. Zoological Research, 1985, 6(1): 45-56.
  [12] CHEN Li-jun, SHEN Guo-guang. Purification and Characterization of Acetylcholine Receptor From Narcine Maculata Electroplax. Zoological Research, 1984, 5(2): 199-208.
  [13] ZHOU Xin-hua. The Isolation,Purification and Some Properties of Two Toxins From the Scorpion Venom of Buthus martensii Karshi From Liaoning. Zoological Research, 1983, 4(2): 201-208.
  [14] SUN Xin, YANG Chang-jiu, CHEN Xi-lan, LAI Ke-jian. Purification and Properties of Four Neurotoxic Fractions From the Venom of Ophiophagvs hannah. Zoological Research, 1981, 2(4): 363-370.
  [15] GONG Chao-ling, YU Su-qing, SONG Shi-lian. A Simple Method for Isolation and Purification of Cobra Neurotoxin From the Venom of Naja naja atra. Zoological Research, 1981, 2(zk): 83-88.
  [16] WU Xiang-fu, CHEN Yuan-chung. Isolation,Purification and Properties of the Basic Phospholipase A From the Snake Venom of Agkistrodon halys Pallas in Zhejiang. Zoological Research, 1981, 2(zk): 13-21.
  [17] HU Ben-rong, SHAN Pau-line, CHEN Ke-min, WU Xiu-rong, CHANG Shi-rong. Isolation and Characterization of Actylcholine Receptor Rich Membrane From Narcine maculata. Zoological Research, 1981, 2(zk): 59-66.
  [18] ZHANG Hong-ji, XIAO Chang-hua, TANG Shao-zong, YANG Jun-ru. Study on Isolation From The Venom of Agkistrodon acutus and Its Biological Activity. Zoological Research, 1980, 1(2): 157-162.
  [19] CHEN Yuan-lin, ZHENG Zi-xiu, YE Wen-juan, LI Guei-lan, LU Hui-mei. Studies of Silkworm (Bombyx mori) Nucleic Acids Ⅰ.Isolation and Purification of DNA by the Method of Chloroform and Detergent. Zoological Research, 1980, 1(2): 151-156.
  [20] TU Lai-hui, ZHANG Ren-chin, QIAO Zhi-ming, YANG Jian. Primary Use of Iodine Labeled Neurotoxin-Acetylcholine Receptor Complex in Myasthenia Gravis Research. Zoological Research, 1980, 1(4): 443-451.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (247) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return