Volume 9 Issue 4
Jul.  1988
Turn off MathJax
Article Contents
LIANG Xing-chai, YANG Da-rong, SHEN Fa-rong, LONG Yong-chen, YAN Yao-xiong. Four new Species of the Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,China. Zoological Research, 1988, 9(4): 419-425.
Citation: LIANG Xing-chai, YANG Da-rong, SHEN Fa-rong, LONG Yong-chen, YAN Yao-xiong. Four new Species of the Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,China. Zoological Research, 1988, 9(4): 419-425.

Four new Species of the Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1988-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yu-Lu Gan, Guo-Hua Yu, Zheng-Jun Wu. A new species of the genus Amolops (Anura: Ranidae) from Yunnan, China. Zoological Research, 2020, 41(2): 188-193.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.018
  [2] Yun-He Wu, Chatmongkon Suwannapoom, Kai Xu, Jin-Min Chen, Jie-Qiong Jin, Hong-Man Chen, Robert W. Murphy, Jing Che. A new species of the genus Raorchestes (Anura: Rhacophoridae) from Yunnan Province, China. Zoological Research, 2019, 40(6): 558-563.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.066
  [3] Hong-Fu YANG, Wei-Xian LI, Zi-Ming CHEN. A new cave species of the Genus Triplophysa from Yunnan, China. Zoological Research, 2016, 37(5): 297-300.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.296
  [4] LI Wei-xian, YANG Hong-fu, CHEN Hong, TAO Cheng-peng, QI Shou-qing, HAN Fei. A New Blind Underground Species of the Genus Triplophysa (Balitoridae) from Yunnan, China. Zoological Research, 2008, 29(6): 674-678.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.06674
  [5] XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Four New Species of Eosentomon From Yunnan,China. Zoological Research, 2000, 21(2): 149-154.
  [6] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [7] LIANG Xing-cai. Four New Species of The Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,Sichuan of China (Lepidoptera:Hepialidae). Zoological Research, 1995, 16(3): 207-212.
  [8] YANG Da-rong. Four New Species of The Genus Hepialus From Yunnan and Xizang,China (Lepidoptera:Hepialidae). Zoological Research, 1994, 15(3): 5-11.
  [9] YANG Yue-xiong, YANG Da-rong, HE Yan-huei, LI Chao-da, SHU Chan. Influence of Trace elements on The Larvae Growth of The Ghost Moth (Hepialus). Zoological Research, 1992, 13(2): 145-151.
  [10] YANG Da-rong, LI Chao-da, SHEN Fa-rong. Three New Species of The Genus Hepialus From yunnan and Xizang,China (Lepidoptera:Hepialidae). Zoological Research, 1992, 13(3): 245-250.
  [11] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.
  [12] YANG Jun-xing, CHU Xin-luo. A New Genus and A New Species of Nemacheilinae From Yunnan Province,China. Zoological Research, 1990, 11(2): 109-114.
  [13] MA Shi-lai, WANG Ying-xiang, SHI Li-ming. A New Species of The Genus Muntiacus From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 47-53.
  [14] HUANG Shun-you. On Four New Species of The Genus Discogobio Lin From Yunnan,China. Zoological Research, 1989, 10(4): 355-361.
  [15] HUANG De-sheng, XIE Tian-zhen, LI Song-bai, SONG Xue-lin, ZHU Jia-xing. A New Genus and Species of Family Paramphistomatidae From Yunnan China. Zoological Research, 1988, 9(zk): 61-66.
  [16] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [17] LI Gui-xiang. Four new Species of Nasutitermes and New Genus Periaciculitermes of Subfamily Nasutitermitinae From China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1986, 7(3): 207-216.
  [18] HUANG Shun-you. On five New Species and Subspecies of the Genus Schizothorax Heckel From Yunnan,China. Zoological Research, 1985, 6(3): 209-217.
  [19] LI Wei-xian. Description on Four New Species of Sinocyclocheilus From Yunnan,China (Pisces:Cyprinidae). Zoological Research, 1985, 6(4): 423-429.
  [20] ZHENG Zhe-min. New Genus and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,China (Ⅲ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 83-87.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1320) PDF downloads(1357) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return