Volume 9 Issue 4
Jul.  1988
Turn off MathJax
Article Contents
HUANG Jing-fei. The Research of 5S rRNA Molecular Evolution. Zoological Research, 1988, 9(4): 357-372.
Citation: HUANG Jing-fei. The Research of 5S rRNA Molecular Evolution. Zoological Research, 1988, 9(4): 357-372.

The Research of 5S rRNA Molecular Evolution

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1988-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] . ZOOLOGICAL RESEARCH Volume 35, Issues 5, 18 September 2014 CONTENTS. Zoological Research, 2014, 35(5): 353-445.
  [2] . . Zoological Research, 2013, 34(E5): 5310-E.
  [3] CHEN Xing, SHEN Yong-Yi, ZHANG Ya-Ping. Review of mtDNA in molecular evolution studies. Zoological Research, 2012, 33(6): 566-573.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.06566
  [4] ZHAO Dan-Tong, LIU Guang-Chun, WANG Jian-Feng. Phylogenetic Relationships among Some Chinese Genera of Phoridae Based on Mitochondrial 12S and 16S rRNA Gene Sequences. Zoological Research, 2010, 31(4): 370-374.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04370
  [5] WU Wen-Jian, SHEN Bin, Chen Cheng, SHEN He-Ding*, WEI Luan-Luan, WANG Ling, LI K. Preliminary Classification and Phylogenetic Relationship Among Onchidiidae in China Inferred from 18S rRNA Partial Sequence. Zoological Research, 2010, 31(4): 381-386.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04381
  [6] XIE Yu-wei, XUE Xiao-ping, YIN Huan-cai, TANG Rui-hua, SU Jing, SONG Kai, HUYAN Ting, WANG Hua, YANG Hui. Homology Modeling and Molecular Evolution Analysis of Myostatin. Zoological Research, 2008, 29(5): 485-492.  doi: 10.3724/SP.J.1141.200805485
  [7] YU Guo-hua, RAO Ding-qi, *, YANG Jun-xing, *, ZHANG Ming-wang. Non-monophyly of Rhacophorus rhodopus, Theloderma and Philautus albopunctatus Inferred from Mitochondrial 16S rRNA Gene Sequences. Zoological Research, 2007, 28(4): 437-442.
  [8] GAO Jia-li, LUO Yu-ping*, LI Si-guang. Molecular Evolution of miR-34 Gene Family. Zoological Research, 2007, 28(3): 271-278.
  [9] JIN Yi-wen, JIANG Jian-ping, XIE Feng, ZHENG Zhong-hua, XU Jun-xiao. Phylogenetic Relationships Among Some Species of Amolops Inferred from 12S and 16S rRNA Gene Sequences. Zoological Research, 2005, 26(1): 61-68.
  [10] ZHENG Yu-chi, MO Bang-hui, LIU Zhi-jun, ZENG Xiao-mao. Phylogenetic Relationships of Megophryid Genera (Anura:Megophryidae) Based on Partial Sequences of Mitochondrial 16 S rRNA Gene. Zoological Research, 2004, 25(3): 205-213.
  [11] JIANG Jian-ping, YUAN Fu-rong, XIE Feng, ZHENG Zhong-hua. Phylogenetic Relationships of Some Species and Genera in Megophryids Inferred from Partial Sequences of Mitochondrial 12S and 16S rRNA Genes. Zoological Research, 2003, 24(4): 241-248.
  [12] YANG Zhao-qing, ZUO Yang-xian, CHEN Xin-wen, DING Bo, LUO Jing, ZHANG Ya-ping. 18S rRNA Gene of Sarcocystis hominis Cyst From Water Buffalo and Cattle. Zoological Research, 2000, 21(2): 133-138.
  [13] QIU Gao-feng, CHANG Lin-rui, XU Qiao-ting, FANG Xiong-ying, LOU Yun-dong. Intraspecific DNA Sequence Polymorphism in The Mitochondrial 16 S rRNA Gene of The Chinese Shrimp,Penaeus chinensis. Zoological Research, 2000, 21(1): 35-40.
  [14] YANG Guang, LIU Shan, JI Guo-Qing, ZHOU Kai-Ya, Ricardo Bastida, Laura Rivero. Sequence Variation of Mitochondrial 12S rRNA Gene and Inferred Molecular Systematics of River Dolphins. Zoological Research, 2000, 21(6): 425-431.
  [15] HUANG Jing-fei, LIU Ci-quan. An Exploration of Histone Molecular Evolution From The Static Accessibility of Amino Acid Residues. Zoological Research, 1997, 18(4): 429-435.
  [16] HUANG Jing-fei, LIU Ci-quan. The Research on The Relationship Between protein Structural Fractals and Evolution. Zoological Research, 1997, 18(2): 229-234.
  [17] HUANG Jing-fei, LIU Ci-quan. The Relationship Between Cytochrome Hydrophobicity and Molecular Evolution. Zoological Research, 1996, 17(2): 179-185.
  [18] LIU Ci-quan, WANG Ying, ZHOU Ming-pei, LI Jing-yan. Studies of 5S RNA Secondary Structure 1.A microcomputer method on the basis of the Fox model. Zoological Research, 1984, 5(1): 79-90.
  [19] . Research of Northeastern Tiger's Facies Articularis. Zoological Research, 1983, 4(4): 382-382.
  [20] SHANG Jin-bao, LIU Wan-yi, QIN Shi-liang, CAI Jue. Studies on the Structure and Function of Amphioxus Ribosomes Ⅰ.Isolation of Amphioxus tRNAs and 5S RNAs. Zoological Research, 1982, 3(3): 317-321.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1208) PDF downloads(1362) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return