Volume 9 Issue 2
Mar.  1988
Turn off MathJax
Article Contents
HAN Lian-xian, YANG Lan, ZHENG Bao-lai. The Sound Spectrogrhic Analyses on the Calls of Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae). Zoological Research, 1988, 9(2): 127-132.
Citation: HAN Lian-xian, YANG Lan, ZHENG Bao-lai. The Sound Spectrogrhic Analyses on the Calls of Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae). Zoological Research, 1988, 9(2): 127-132.

The Sound Spectrogrhic Analyses on the Calls of Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1988-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Guang-Qi GAO, Li-Shuang SONG, Bin TONG, Guang-Peng LI. Expression levels of GSTA2 and APOD genes might be associated with carotenoid coloration in golden pheasant (Chrysolophus pictus) plumage. Zoological Research, 2016, 37(3): 144-150.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.3.144
  [2] LUO Ying, YU Tai-Lin, HUANG Cheng-Ming, ZHAO Tong, LI Han-Hua, LI Chang Jian. Metabolism and thermoregulation between Mrs Hume’s Pheasant (Syrmaticus humiae) and Elliot’s Pheasant (S. ellioti). Zoological Research, 2011, 32(4): 396-402.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.04396
  [3] LIN Fang-Jun, JIANG Ping-Ping, DING Ping. Genetic analysis of microsatellite polymorphism in the Elliot’s Pheasant (Syrmaticus ellioti) in China. Zoological Research, 2010, 31(5): 461-468.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05461
  [4] XU Ji-Liang, ZHANG Xiao-Hui, ZHANG Zheng-Wang, *, ZHENG Guang-Mei, RUAN Xiang-Feng, ZHANG Ke-Yin, XI Bo. Breeding Habitat Selection of Reeves's Pheasant (Syrmaticus reevesii) in Dongzhai National Nature Reserve, Henan Province, China. Zoological Research, 2010, 31(2): 198-204.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.02198
  [5] JIANG Ai-wu, ZHOU Fang *, LU Zhou, HAN Xiao-jing, SUN Ren-jie, LI Xiang-lin. Roost-site Selection of Mrs Hume's Pheasant (Syrmaticus humiae) in Guangxi, China. Zoological Research, 2006, 27(3): 249-254.
  [6] DING Ping, JIANG Shi-ren, ZHUGE Yang. The Study on Fragmentation of Habitat Used by Blliot's Pheasant in Western Zhejiang. Zoological Research, 2000, 21(1): 65-69.
  [7] ZHANG Lu-qiang, YANG Zhen-cai, SUN Ru-yong. Effects of Long-Day on Inducing Sub-Yearly Female Golden Pheasant (Chrysolophus pictus) to Reproduce in Winter. Zoological Research, 2000, 21(3): 245-247.
  [8] LI Jin-Gang, HE Jian-Ping, WANG Ting-Zheng, MIN Yi-Jian. Analysis on The Sound Spectrum of Calls in The Gansu Zokor,Myospalax cansus. Zoological Research, 2000, 21(6): 458-462.
  [9] ZHANG Zheng-wang, WU Jian-yong, ZHENG Guang-mei, YANG Xiang-ming, LI Xin-ping. Observation on Wild Brown Eared-Pheasant Incubating Ring-Necked Pheasant's Eggs. Zoological Research, 1997, 18(4): 366-376.
  [10] SHI Jian-bin, ZHENG Guang-mei. The Seasonal Changes of Habitats of Elliot's Pheasant. Zoological Research, 1997, 18(3): 275-283.
  [11] JIANG Shi-ren, DING Ping, LI Jian-hua, ZHU ge-Yang. The Sound Spectrographic Analyses on The Call of Golden Pheasant Chrysolophus pictus. Zoological Research, 1996, 17(4): 403-409.
  [12] YANG Xiao-jun, WEN Xian-ji, YANG Lan. Time Budgets of Captive Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae) in Breeding Season. Zoological Research, 1995, 16(2): 178-184.
  [13] YANG Xiao-jun, WEN Xian-ji, YANG Lan. Feeding Activity of Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae) in Captivity. Zoological Research, 1994, 15(1): 49-54.
  [14] HE Jia-lu, LI Jian-hao, WEI Liao, ZHANG Jun-fan. Notes on Some Natural Hybrids of Chrysolophus amherstiae and C.pictus From Dayi County,Sichuan. Zoological Research, 1993, 14(3): 240-239.
  [15] SHI Qing-hua, SHI Li-ming, MA Kun. Comparative Studies on SC karyotypes of Chrysolophus amherstiae,C.pictus,Phasianus colchicus. Zoological Research, 1992, 13(2): 165-171.
  [16] LU Tai-chun, GAN Ya-ling, HE Fen-qi, LIU Ru-sun, LU Chun-lei, WAN Jiang. The Ultrastructure of Eggshells of Chrysolophus pictus and Chrysolophus amherstiae. Zoological Research, 1992, 13(3): 223-226.
  [17] LU Yuan, YANG Lan, WANG Da-rui, HAN Den-bao, YANG Xiao-jun. An Assay of Nutritional Compositions in The Organism of Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae). Zoological Research, 1992, 13(1): 67-71.
  [18] WAN Xian-ji, YANG Lan. Postnatal Growth of the Skeletal System of Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae) in Captivity ). Zoological Research, 1991, 12(3): 227-234.
  [19] HAN Lian-xian, YANG Lan, ZHENG Bao-lai. Observation on Breeding Ecology of Lady Amherst's Pheasant. Zoological Research, 1989, 10(4): 285-294.
  [20] LI Fu-lai, HUANG Shi-qiang. On the Juvenile and Post-Juvenile Moults of Golden Pheasant Chicks (Chrysolophus pictus). Zoological Research, 1985, 6(4): 337-344.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1256) PDF downloads(1422) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return