Volume 8 Issue 2
Mar.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
SHE Wei-ming. Characterization of Cytoplasmic Estrogen Receptor in Chicken Oviduct. Zoological Research, 1987, 8(2): 169-176.
Citation: SHE Wei-ming. Characterization of Cytoplasmic Estrogen Receptor in Chicken Oviduct. Zoological Research, 1987, 8(2): 169-176.

Characterization of Cytoplasmic Estrogen Receptor in Chicken Oviduct

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xian-Hong Ji, Shang-Fei Zhang, Bin Gao, Shun-Yi Zhu. Receptor variability-driven evolution of snake toxins. Zoological Research, 2018, 39(6): 431-436.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.063
  [2] Qiang CHEN, Xin-Jiang LU, Ming-Yun LI, Jiong CHEN. Molecular cloning, pathologically-correlated expression and functional characterization of the colonystimulating factor 1 receptor (CSF-1R) gene from a teleost, Plecoglossus altivelis. Zoological Research, 2016, 37(2): 96-102.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.2.96
  [3] Yiwen WANG, Jinqiang YUAN, Xin GAO, Xianyu YANG*. Stage-specific appearance of cytoplasmic microtubules around the surviving nuclei during the third prezygotic division of Paramecium. Zoological Research, 2012, 33(E5-6): 98-103.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.E05-06E98
  [4] YAN Xiao-Hong, WANG Zhi-Peng, WANG Ning. Characterization of the structure, function and regulation of the chicken mir-17-92 cluster. Zoological Research, 2012, 33(5): 455-462.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05455
  [5] BAI Yao, ZHANG Yu-Hui, ZHAI Li-Li, LI Xin-Yi, YANG Jun, HONG Yan-Yan. Estrogen receptor expression and vitellogenin synthesis induced in hepatocytes of male frogs Rana chensinensis exposed to bisphenol A. Zoological Research, 2011, 32(3): 317-322.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.03317
  [6] HE Feng-qin, ZHANG Ju-wu, SHI Jing, WANG Bo. Changes of Estrogen in Serum and Estrogen Receptor β inthe Relevant Brain Regions Following Mating Behavior of the Male Mandarin Vole Microtus mandarinus. Zoological Research, 2008, 29(5): 529-536.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05529
  [7] YE Lang-hui HUO Jin-long MIAO Yong-wang , * ZHU Sheng-quan CHEN Tao LIU Li-xian PAN Wei-rong BI Bao-liang. Genetic Diversity Analysis of Nixi Chicken Using Microsatellite DNA Markers. Zoological Research, 2006, 27(1): 68-74.
  [8] WANG Hui-chun, TAI Fa-dao, LIAN Yi. Age-specific Changes in Estrogen Receptors α in Testis and Epididymis of Mandarin Voles (Microtus mandarinus). Zoological Research, 2005, 26(4): 435-441.
  [9] SHAO Xi-bing, SHI Zhen-dan, YU Ying-chun, LIU Ying, LIANG Shao-dong, CHEN Nan. Immunoverification of Correctness of Cloned Chicken Leptin Gene. Zoological Research, 2005, 26(2): 168-173.
  [10] XIE Mei-na, ZHANG Cai-qiao, MI Yu-ling, ZENG Wei-dong. Effects of Follicle-stimulating Hormone and Estrogen on Development of Embryonic Chicken Germ Cell in Vitro. Zoological Research, 2004, 25(1): 53-56.
  [11] DENG Li, ZHANG Wei-Min, LIN Hao-Ran. Research Advances in Growth Hormone Receptor. Zoological Research, 2001, 22(3): 226-230.
  [12] HU Yu-hua, TIAN Jiu-chou. Distribution of Somatostatin-Like Reactivities in Chicken Hypothalamus. Zoological Research, 1999, 20(2): 158-160.
  [13] PAN Xing-hua, WANG Shui-qin, CHEN Zhi-long. The Correlations Between Glucocorticoid Receptor and Immune Functions in Cock. Zoological Research, 1998, 19(1): 17-22.
  [14] LIU Hong-lin, JI Qing, CHENG Yi-feng, JIANG Zhi-hua, HUANG Yue-ying. Detecting Association of Exogenous DNA With Chicken Sperm Using Autoradiography. Zoological Research, 1997, 18(3): 332-340.
  [15] REN Hui-min, WANG Bao-hua, QIAN Pei-hua, ZHANG Shen-geng. A New Fluorescent Progesterone Conjugate For Detection of Progesterone Receptors in The Chick Oviduct. Zoological Research, 1990, 11(4): 325-329.
  [16] CHEN Li-jun, SHEN Guo-guang. Purification and Characterization of Acetylcholine Receptor From Narcine Maculata Electroplax. Zoological Research, 1984, 5(2): 199-208.
  [17] XU Yi-sheng, PHILIPPE Brulet. Cytoplasmic Distribution of A Mouse Embryonal Carcinoma Cell Specific RNA,MS3 RNA. Zoological Research, 1983, 4(3): 295-300.
  [18] GAO Shun-de, ZHANG Hong-wei, HUANG Zhe. Scanning Electron Microscopy Study of the Surface Epithelium of Bursa of Fabricius in Chicken. Zoological Research, 1982, 3(3): 263-267.
  [19] GONG Chao-liang, SUN Xin, PAN Shu-ying, HE Qi-wei, SONG Shi-lian. Isolation and Purification of the Acetylcholine Receptor From Narcine timlei. Zoological Research, 1981, 2(zk): 51-57.
  [20] HU Ben-rong, SHAN Pau-line, CHEN Ke-min, WU Xiu-rong, CHANG Shi-rong. Isolation and Characterization of Actylcholine Receptor Rich Membrane From Narcine maculata. Zoological Research, 1981, 2(zk): 59-66.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1218) PDF downloads(1322) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return