Volume 7 Issue 4
Jul.  1986
Turn off MathJax
Article Contents
YANG Guang-rong, TAO Kai-hui. The Vertical Distribution of Rodents of Laojun Mountain,Yunnan. Zoological Research, 1986, 7(4): 311-316.
Citation: YANG Guang-rong, TAO Kai-hui. The Vertical Distribution of Rodents of Laojun Mountain,Yunnan. Zoological Research, 1986, 7(4): 311-316.

The Vertical Distribution of Rodents of Laojun Mountain,Yunnan

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1986-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jing-Jing LI, Lian-Xian HAN, Hong-Fen CAO, Yuan TIAN, Bo-Yong PENG, Bin WANG, Hui-Jian HU. The fauna and vertical distribution of birds in Mount Qomolangma National Nature Reserve. Zoological Research, 2013, 34(6): 531-548.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0531
  [2] LI Guo-Song, YANG Xian-Ming, ZHANG Hong-Yu, LI Wei. Population and distribution of western black crested gibbon (Nomascus concolor) at Ailao Mountain, Xinping, Yunnan. Zoological Research, 2011, 32(6): 675-683.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06675
  [3] CHEN Ming-yong, YE Hui. An Investigation on Geographic Distribution of Paa yunnanensis in Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(6): 662-670.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.06662
  [4] YANG Ting, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, YANG Xiao-jun, AN Qing-yuan, ZHANG Hong-yu. Diversity of the Birds Captured at Night in Ailao Mountain, Xinping County, Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(3): 303-310.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03303
  [5] HAN Lian-xian, *, HUANG Shi-lin, YUAN Yu-chuan, QIU Yun-long. Fall Migration Dynamics of Birds on Fenghuang Mountain, Yunnan Province, China. Zoological Research, 2007, 28(1): 35-40.
  [6] WANG De-bin, YANG Li-jiang, XU You-hong, WU Xiang-hong, TONG Xing-rong. Distribution and Fauna Composition of Euhirudinea in Yunnan. Zoological Research, 2000, 21(4): 334-336.
  [7] DENG Jian-hua, LI Tian-fei, WU Xing-fu, GAO Ja-he. Vertical Spatial Distribution of Tobacco Aphids (Myzus nicotianae Blackman) on Tobacco. Zoological Research, 1998, 19(6): 446-452.
  [8] CHEN Zhi-ping, WANG Ying-xiang, FENG Qing, JIANG Xue-long, LIN Su. The Studies on Species Diversity of Myomorpha Rodents in The Fragmental Tropical Rainforest in Xishuangbanna,Yunnan. Zoological Research, 1996, 17(4): 451-458.
  [9] DONG Da-zhi, WANG Yun-zhen. Studies on The Vertical Distribution of Vespoidea and Analeysis of The Fauna in Yunnan Province,China. Zoological Research, 1992, 13(4): 343-352.
  [10] ZHENG Bao-lai. Discussion on Survey of the Birds From south Ailau Mountain,Yunnan. Zoological Research, 1988, 9(3): 255-261.
  [11] Lu taichun, Li guihen, Hu jinchu. A preliminary study on the ecology and vertical distribution of pheasants in boaxing (moupin), Sichuan. Zoological Research, 1988, 9(1): 37-44.
  [12] HU Ke-ming. Studies on the Vertical Distribution of Hemipterous Insects at the Western of Ailao Mountain Slope. Zoological Research, 1988, 9(2): 193-200.
  [13] , . Ecological Distribution of Summer Birds of Large Xingan Mountain. Zoological Research, 1987, 8(2): 142-158.
  [14] YAO Jian-chu, ZHENG Yong-lie. Vertical Distribution of Birds in Taibai Shan,Qinling Mountain. Zoological Research, 1986, 7(2): 115-138.
  [15] FENG Jing-yi, LIU Huan-jin. The Study on the Vertical Distribution of the Summer Birds From the Wutai Mountain. Zoological Research, 1984, 5(3): 237-242.
  [16] LI Zhi-xiang, LIN Zheng-yu. Classification and distribution of living Primates in Yunnan China. Zoological Research, 1983, 4(2): 111-120.
  [17] WANG Zu-xiang. On the Vertical Distribution of Birds in Himalayan Region. Zoological Research, 1982, 3(zk): 251-292.
  [18] , , , , . A Preliminary Report of the Vertical Distribution of the Rodents and Insectivores of Jizu Mountain. Zoological Research, 1982, 3(zk): 367-368.
  [19] LI Zhi-xiang, MA Shi-lai, HUA Cheng-hui, WANG Ying-xiang. The Distribution and Habit of Yunnan Snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1981, 2(1): 9-16.
  [20] ZHAO Zhen-jie. Vertical Distribution of Birds in Chang Bai Shan. Zoological Research, 1980, 1(3): 343-352.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1252) PDF downloads(1452) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return