Volume 7 Issue 2
Mar.  1986
Turn off MathJax
Article Contents
WANG Zhi-jun. Preliminary Analysis on the Bird Community of the Evergreen Broadleaf Forests in the ailao Mountain,Yunnan Province. Zoological Research, 1986, 7(2): 161-166.
Citation: WANG Zhi-jun. Preliminary Analysis on the Bird Community of the Evergreen Broadleaf Forests in the ailao Mountain,Yunnan Province. Zoological Research, 1986, 7(2): 161-166.

Preliminary Analysis on the Bird Community of the Evergreen Broadleaf Forests in the ailao Mountain,Yunnan Province

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1986-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Ji XIA, Fei WU, Wan-Zhao HU, Jian-Ling FANG, Xiao-Jun YANG. The coexistence of seven sympatric fulvettas in Ailao Mountains, Ejia Town, Yunnan Province. Zoological Research, 2015, 36(1): 18-28.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.18
  [2] LI Guo-Song, YANG Xian-Ming, ZHANG Hong-Yu, LI Wei. Population and distribution of western black crested gibbon (Nomascus concolor) at Ailao Mountain, Xinping, Yunnan. Zoological Research, 2011, 32(6): 675-683.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06675
  [3] HUANG Jun-Hui, ZOU Fa-Sheng. The Understory Bird Communities in Monsoon Evergreen Broadleaved Forest of Mengyang, Xishuangbanna, Yunnan During the Dry Season. Zoological Research, 2010, 31(3): 311-318.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.0331
  [4] YANG Ting, YANG Xiao-jun, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, AN Qing-yuan, ZHANG Hong-yu. Influencing Factors of Birds Captured at Night in Ailao Mountain, Xinping County, Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(4): 411-417.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.04411
  [5] YANG Ting, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, YANG Xiao-jun, AN Qing-yuan, ZHANG Hong-yu. Diversity of the Birds Captured at Night in Ailao Mountain, Xinping County, Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(3): 303-310.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03303
  [6] WEI Tian-hao, SHU Shu-sen, YANG Jun-xing. A New Bird Record in Yunnan Province, China: Chlidonias leucopterus. Zoological Research, 2008, 29(3): 333-334.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03333
  [7] LIU Han, HAN Lian-Xian. Birds Foraging Guilds in Xujiaba Evergreen Broad-leaved Forest of Ailao Mountain. Zoological Research, 2008, 29(5): 561-568.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05561
  [8] HAN Lian-xian, *, HUANG Shi-lin, YUAN Yu-chuan, QIU Yun-long. Fall Migration Dynamics of Birds on Fenghuang Mountain, Yunnan Province, China. Zoological Research, 2007, 28(1): 35-40.
  [9] ZHAO Xue-bing, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, YANG Xian-ming, WU Zhao-lu , *. A New Bird Record in Yunnan Province, China: Whiteeared Night Heron (Gorsachius magnificus). Zoological Research, 2006, 27(6): 588-588.
  [10] HU Wei, LU Jian-jian. Research on Summer Bird Community Structrue in Weihe Plain. Zoological Research, 2002, 23(4): 351-355.
  [11] FU Rong-shu, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Protura Community Structure in Tai Mountain Area. Zoological Research, 2000, 21(2): 170-172.
  [12] CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.
  [13] FU Rong-shu, XIE Rong-dong, YIN Wen-ying. Protura Community Structure of funiu Mountain Nature Protective Area in Henan Province. Zoological Research, 1999, 20(5): 352-354.
  [14] ZHOU Tian-lin, WANG Pei-xian, HAN Feng-ru. A Preliminary Study on The Ecology of Koklas Pheasant (Pucrasia macrolopha) in Guanshan Forests. Zoological Research, 1996, 17(1): 52-58.
  [15] WU De-lin, LUO Chen-chang. Effects of Human Activity on Community Structure of Small Mammals in Ailao Mountain. Zoological Research, 1993, 14(1): 35-41.
  [16] WU De-lin, DENG Xiang-fu, XU Yao. Standing Crops of Elements and Atomic Ratios For A Small Mammal Community Captured By Snap-Traps in the Ailao Mountains. Zoological Research, 1991, 12(2): 187-192.
  [17] WANG Zhi-jun. The Structure of Bird Community in Xishuangbanna Forest. Zoological Research, 1991, 12(2): 169-174.
  [18] HU Ke-ming. Studies on the Vertical Distribution of Hemipterous Insects at the Western of Ailao Mountain Slope. Zoological Research, 1988, 9(2): 193-200.
  [19] WANG Zong-ying. Preliminary Studies on the Bird Community in Human Habitation of Tumen River Basin of Wood Regions. Zoological Research, 1986, 7(1): 5-13.
  [20] GUO Ben-sen. A Preliminary Study on Hypsipyla robusta (Moore)(Lepidoptera:Pyralidae) in Yunnan Province. Zoological Research, 1985, 6(zk): 139-144.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1224) PDF downloads(1609) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return