Volume 7 Issue 1
Jan.  1986
Turn off MathJax
Article Contents
LIU Lian-zhu, CHEN Fu-zhen, SONG Zong-chen, GAO De-yun. Observations on the Mating Behavior of Anopheles Dirus Peyton & Harrison,1979 Under Laboratiory Condition. Zoological Research, 1986, 7(1): 27-32.
Citation: LIU Lian-zhu, CHEN Fu-zhen, SONG Zong-chen, GAO De-yun. Observations on the Mating Behavior of Anopheles Dirus Peyton & Harrison,1979 Under Laboratiory Condition. Zoological Research, 1986, 7(1): 27-32.

Observations on the Mating Behavior of Anopheles Dirus Peyton & Harrison,1979 Under Laboratiory Condition

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1986-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Lin XU, Yun ZHANG, Bin LIANG, Long-Bao LÜ, Ce-Shi CHEN, Yong-Bin CHEN, Ju-Min ZHOU, Yong-Gang YAO. Tree shrews under the spot light: emerging model of human diseases. Zoological Research, 2013, 34(2): 59-69.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.02059
  [2] WANG Shuang-Jin, HUANG Zhi-Pang, HE Yu-Chao, HE Xiao-Dong, LI Dong-Hui, SUN Jun, CUI Liang-Wei, XIAO Wen. Mating behavior and birth seasonality of black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Mt. Lasha. Zoological Research, 2012, 33(3): 241-248.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03241
  [3] HE Feng-qin, ZHANG Ju-wu, SHI Jing, WANG Bo. Changes of Estrogen in Serum and Estrogen Receptor β inthe Relevant Brain Regions Following Mating Behavior of the Male Mandarin Vole Microtus mandarinus. Zoological Research, 2008, 29(5): 529-536.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05529
  [4] YANG Hong, WANG Jin-jun , *, ZHAO Zhi-mo, YANG De-min, ZHANG Hong. Effects of Multiple Mating on Quantitative Depletion of Spermatozoa, Fecundity and Hatchability in Monochamus alternatus. Zoological Research, 2006, 27(3): 286-290.
  [5] SUN Ming-juan, LU Yu-yan, LI Pi-peng, ABLIMIT Abdukadir, GAO Xing-yi. Preliminary Observations on Postembryonic Development of Rana kunyuensis. Zoological Research, 2003, 24(1): 61-66.
  [6] CHEN Yong-jiu, WANG Xue-zhong, WANG Pi-yu, ZHANG Ya-ping. Genetic Relationships of Anopheles minimus Inferred From Random Amplified Polymorphic DNA Markers. Zoological Research, 1998, 19(3): 184-189.
  [7] WANG Chang-gui, YU Hong-guo, WANG Cui-zhen. Observations on The Biology Characteristics of Argiope bruennichi. Zoological Research, 1995, 16(1): 30-424.
  [8] GUO Ling. Observations of the Breeding Ecology of Mongolian Skylark. Zoological Research, 1992, 13(1): 59-65.
  [9] DONG Xue-shu, WANG XUE-zhong, ZHANG Guo-cai, LU Yong-rong. Studies on Geographical Distribution,Ecology and Habits,Role in Malaria Transmission and Method of Control of Anopheles kunmingensis. Zoological Research, 1990, 11(4): 317-311.
  [10] . A Preliminary Observation on Mating Behaviour in Hylobates concolor. Zoological Research, 1988, 9(2): 112-112.
  [11] MIAO Jian-wu, PAN Jia-fu, JIANG Wen-bin. Hybridization and Chromosome Observations on six Species of the Anopheles hyrcanus Group in China (Diptera:Culicidae). Zoological Research, 1988, 9(3): 231-237.
  [12] YUAN Tao, LI Pei-xun. Observations on Mating Behavior of white-Naped Cranes in the Wild. Zoological Research, 1988, 9(zk): 14-14.
  [13] . Observations on the Food Apus pacificus Pacificus of Lianyungang. Zoological Research, 1986, 7(2): 108-176.
  [14] XIAO Bai-lin, DONG Gui-qin. Rearing of Callopsylla dolabris and Preliminary Observations of the Biological Character. Zoological Research, 1985, 6(zk): 1-10.
  [15] KANG Wan-min, CAO Zhong-hua, CHENG Huai-lu, YANG Yu-hua. Studies on Times of Clasper Movements of the Males of 13 Anopheles Species During Induced Copulation in China. Zoological Research, 1985, 6(zk): 113-120.
  [16] DONG Xue-shu. A New Species po Geuns Anopheles (Diptera:Culicidae). Zoological Research, 1985, 6(2): 117-122.
  [17] , , . Some Observations on the Growth and Morphology of Leishmania enriettii. Zoological Research, 1984, 5(4): 368-368.
  [18] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan. Some Observations on an Albino Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1984, 5(1): 21-23.
  [19] RONG Shou-bai, LIU Xing-chao. Observations and Studies on the Embryonic Development of Gryllotalpa unispina Saussure. Zoological Research, 1984, 5(3): 211-218.
  [20] XIONG Guang-hua, ZHAO Jia, GE Jian-jun, JIN Chang-fa. Observations on Autogeny of Phlebotomus chinensis Newstead (Diptera:Phlebotomidae) in Laboratiory. Zoological Research, 1984, 5(3): 219-225.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1271) PDF downloads(1693) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return