Volume 6 Issue 3
May  1985
Turn off MathJax
Article Contents
YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping. The Chief Characteristics of the Alimentary System of Rhinopithecus. Zoological Research, 1985, 6(3): 277-285.
Citation: YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping. The Chief Characteristics of the Alimentary System of Rhinopithecus. Zoological Research, 1985, 6(3): 277-285.

The Chief Characteristics of the Alimentary System of Rhinopithecus

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] . Appointment of Dr. Wai-Yee Chan as the Associate Editor-in-Chief of Zoological Research. Zoological Research, 2016, 37(5): 314-314.
  [2] . Appointment of Dr. Xue-Long JIANG as the Associate Editor-in-Chief of Zoological Research. Zoological Research, 2016, 37(2): 66-66.
  [3] ZHANG Ya-Ping. The Words of the Editor-in-Chief. Zoological Research, 2010, 31(1): 1-1.
  [4] HUANG Yong, QUAN Rui-chang, REN Guo-peng, XIAO Wen, ZHU Jian-guo. Habitat Alternation of Rhinopithecus bieti in Milaka of Tibet, China. Zoological Research, 2008, 29(6): 653-660.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.06653
  [5] LIU Shi-feng, WEI Wu-ke, LIU De-qian, GAO Yuan-hong, BI Jie, GUO Fa-ping et al.. An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1994, 15(1): 70-76.
  [6] BEN Kun-long. Mucosal Immune System and Fertility Regulation in Mammal and Human. Zoological Research, 1991, 12(1): 99-109.
  [7] FAN Ji-rui, MIAO Ying-da, MA Yuan-ye, CAI Jing-xia, XU Lin, XIAO Kun-yuan. The Computer System Used in Primate Brain Research. Zoological Research, 1989, 10(zk): 118-150.
  [8] YE Zhi-zhang, PAN Ru-liang, PENG Yan-zhang. Arterial System of Erancois'and Phayre's Leaf Monkeys. Zoological Research, 1989, 10(zk): 19-28.
  [9] PAN Pu-liang, WANG Hong, N.G.Jablonski. Long Bone and Skeletal Allometry in Rhinopithecus. Zoological Research, 1989, 10(1): 23-30.
  [10] WANG Hong, YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang. Gross Morphological and Histological Characteristics of The Alimentary System in Tupaia belangeri chinensis. Zoological Research, 1989, 10(zk): 133-142.
  [11] HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang. The Morphology of Termite (Isoptera) and its Taxonomic System. Zoological Research, 1988, 9(3): 301-307.
  [12] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan et al., TUO Ding, ZHONG Tai et al.. An Investigation of Distribution,Number and Food Habit of the Rhinopithecus Bieti. Zoological Research, 1988, 9(zk): 67-75.
  [13] YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. Preliminary Study of Hemocytology in Rhinopithecus bieti. Zoological Research, 1988, 9(4): 437-438.
  [14] YE Zhi-zhang. New Progress of Studies on Rhinopithecus bieti. Zoological Research, 1987, 8(4): 440-440.
  [15] ZHANG Yao-ping, YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang. C Cells in the Thyroid Glands of Rhinopithecus. Zoological Research, 1987, 8(2): 165-168.
  [16] SHAN Xiang-nian, HE Lin, WANG Shi-jun. Microcells,Their Preparation and Biological Characteristics. Zoological Research, 1986, 7(2): 177-182.
  [17] ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang. Study on the Functional Morphology of Some Bnes of Rhinopithecus. Zoological Research, 1985, 6(2): 175-183.
  [18] PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang, LIU Rui-lin, ZHANG Yao-ping. Cranioracial Morphology of Rhinopithecus. Zoological Research, 1984, 5(zk): 7-22.
  [19] LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping. The Brachial Plexus of the Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus). Zoological Research, 1982, 3(4): 359-370.
  [20] PENG Yan-zhang, LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang, ZHANG Yao-ping. The Facial Musculature of Rhinopithecus. Zoological Research, 1982, 3(3): 253-262.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1178) PDF downloads(1277) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return