Volume 6 Issue 3
May  1985
Turn off MathJax
Article Contents
DAI Chang-bo et al.. Studies on Experimental Infection of Tree Shrew With Herpes Simplex Virus Type Ⅱ. Zoological Research, 1985, 6(3): 258-276.
Citation: DAI Chang-bo et al.. Studies on Experimental Infection of Tree Shrew With Herpes Simplex Virus Type Ⅱ. Zoological Research, 1985, 6(3): 258-276.

Studies on Experimental Infection of Tree Shrew With Herpes Simplex Virus Type Ⅱ

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Qi Chen, Zhao-Xia Ma, Li-Bin Xia, Zhen-Ni Ye, Bao-Ling Liu, Tie-Kun Ma, Peng-Fei Bao, Xing-Fei Wu, Cong-Tao Yu, Dai-Ping Ma, Yuan-Yuan Han, Wen-Guang Wang, De-Xuan Kuang, Jie-Jie Dai, Rong-Ping Zhang, Min Hu, Hong Shi, Wen-Lin Wang, Yan-Jiao Li. A tree shrew model for steroid-associated osteonecrosis. Zoological Research, 2020, 41(5): 564-568.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.061
  [2] Lei Liu, Da-Wei Song, Guang-Lu Liu, Li-Peng Shan, Tian-Xiu Qiu, Jiong Chen. Hydroxycoumarin efficiently inhibits spring viraemia of carp virus infection in vitro and in vivo. Zoological Research, 2020, 41(4): 395-409.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.037
  [3] Wei-Na Guo, Bin Zhu, Ling Ai, Dong-Liang Yang, Bao-Ju Wang.  Animal models for the study of hepatitis B virus infection. Zoological Research, 2018, 39(1): 25-31.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.013
  [4] Jian-Ping LI, Yun LIAO, Ying ZHANG, Jing-Jing WANG, Li-Chun WANG, Kai FENG, Qi-Han LI, Long-Ding LIU. Experimental infection of tree shrews(Tupaia belangeri) with Coxsackie virus A16. Zoological Research, 2014, 35(6): 485-491.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.485
  [5] Xiao-Yun WU, Yun-Hai LI, Qing CHANG, Lin-Qiang ZHANG, Sha-Sha LIAO, Bin LIANG. Streptozotocin induction of type 2 diabetes in tree shrew. Zoological Research, 2013, 34(2): 108-115.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.02108
  [6] SUN Yong-Mei, YANG Jian-Zhen, SUN Hua-Ying, MA Yuan-Ye, WANG Jian-Hong. Establishment of tree shrew chronic morphine dependent model. Zoological Research, 2012, 33(1): 14-18.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01014
  [7] LI Sheng-An, LEE Wen-Hui, ZHANG Yun. Two bacterial infection models in tree shrew for evaluating the efficacy of antimicrobial agents. Zoological Research, 2012, 33(1): 1-6.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01001
  [8] WANG Wen-Guang, HUANG Xiao-Yan, XU Juan, SUN Xiao-Mei, DAI Jie-Jie, LI Qi-Han. Experimental studies on infant Tupaia belangeri chineses with EV71 infection. Zoological Research, 2012, 33(1): 7-13.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01007
  [9] SHEN Pei-Qing, ZHENG Hong, LIU Ru-Wen, CHEN Li-Ling, LI Bo, HE Bao-Li, LI Jin-Tao, BE. Progress and prospect in research on laboratory tree shrew in China. Zoological Research, 2011, 32(1): 109-114.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01109
  [10] LI Yuan, SU Jian-Jia, YANG Chun, CAO Ji, OU Chao, LIANG Liang, YANG Fang, WANG. Progress on establishment of tree shrew(Tupaia) chronic infection with HBV in vivo. Zoological Research, 2011, 32(1): 104-108.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01104
  [11] ZHANG Chi-yu. Phenotype and Cellular Tropism of Human Immunodeficiency Virus Type 1. Zoological Research, 2004, 25(4): 363-368.
  [12] WANG Jian-hua, WANG Yuan-yuan, OUYANG Dong-yun, ZHENG Yong-tang. Apoptosis in Human Immunodeficiency Virus Infection. Zoological Research, 2002, 23(6): 514-520.
  [13] ZHANG Li, BEN Kun-Long. In vitro Infection of Tree Shrew Immunocytes with Human Immunodeficiency Virus Type Ⅰ. Zoological Research, 2001, 22(1): 33-40.
  [14] ZHENG Zi-xiu, ZHONG Jin-yan. Studies on The Lactate Dehydrogenase Isoenzymes of Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis) Tissues:An Electrophoretic Analysis on The Agarose Gel ). Zoological Research, 1991, 12(1): 85-91.
  [15] YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. The spinal plexus of Tree shrew(Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1989, 10(2): 107-114.
  [16] ZOU Ru-jing, JI Wei-zhi, SHA Ling-li, LU Jin-ming, YAN Ye, YANG Ke-qin. Reproduction in Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1987, 8(3): 231-237.
  [17] ZHANG Bei, LIU Zu-dong. The Physico-Chemical Determination of the Hemoglobin of Tree Shrew. Zoological Research, 1986, 7(3): 251-254.
  [18] MA Yuan-ye, TIAN Yu-fen, CAI Jing-xia. Studies of the Stress-Induced Analgesia in the Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1986, 7(4): 317-324.
  [19] ZOU Ru-jing, DAI Wei, BEN Kun-long, SONG Bao-yun. Blood Picture of the Tree Shrew (Tupaia Belanger). Zoological Research, 1983, 4(3): 291-294.
  [20] MENG Yang-chun, LAN Ming-yang, ZHOU Zhi-yuan, LI Pei-xia. Experimental Studies on the Surviving of Three Species of Gamasid Mites. Zoological Research, 1982, 3(zk): 197-203.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1277) PDF downloads(1267) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return