Not found Tree shrew biology

Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Establishment of basal cell carcinoma animal model in Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis)    
Li-Ping Jiang, Qiu-Shuo Shen, Cui-Ping Yang, Yong-Bin Chen
Zoological Research   2017,38(4 ):180 -190. DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2017.045
Abstract  (46 PDF(pc) (3980KB)(296
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Tree shrew (Tupaia belangeri) as a novel laboratory disease animal model    
Ji Xiao, Rong Liu, Ce-Shi Chen
Zoological Research   2017,38(3 ):127 -137. DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2017.033
Abstract  (109 HTML12 PDF(pc) (224KB)(925
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Creating animal models, why not use the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis)?    
Yong-Gang Yao
Zoological Research   2017,38(3 ):118 -126. DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2017.032
Abstract  (113 PDF(pc) (541KB)(859
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Dynamic changes in DNA demethylation in the tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) brain during postnatal development and aging    
Shu Wei, Hai-Rong Hua, Qian-Quan Chen, Ying Zhang, Fei Chen, Shu-Qing Li, Fan Li, Jia-Li Li
Zoological Research   2017,38(2 ):96 -102. DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2017.013
Abstract  (78 PDF(pc) (2497KB)(708
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Early embryonic development and transplantation in tree shrews    
Lan-Zhen YAN, Bin SUN, Long-Bao LYU, Yu-Hua MA, Jia-Qi CHEN, Qing LIN, Ping ZHENG, Xu-Dong ZHAO
Zoological Research   2016,37(4 ):252 -258. DOI:10.13918/j.issn.2095-8137.2016.4.252
Abstract  (544 PDF(pc) (1703KB)(1240
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Isolation and identification of symbiotic bacteria from the skin, mouth, and rectum of wild and captive tree shrews    
Gui LI, Ren LAI, Gang DUAN, Long-Bao LYU, Zhi-Ye ZHANG, Huang LIU, Xun XIANG
Zoological Research   2014,35(6 ):492 -499. DOI:10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.492
Abstract  (507 HTML2 PDF(pc) (9010KB)(1486
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Experimental infection of tree shrews(Tupaia belangeri) with Coxsackie virus A16    
Jian-Ping LI, Yun LIAO, Ying ZHANG, Jing-Jing WANG, Li-Chun WANG, Kai FENG, Qi-Han LI, Long-Ding LIU
Zoological Research   2014,35(6 ):485 -491. DOI:10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.485
Abstract  (530 HTML5 PDF(pc) (28150KB)(4405
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Positively selected genes of the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) locomotion system    
Yu FAN, Dan-Dan YU, Yong-Gang YAO
Zoological Research   2014,35(3 ):240 -248. DOI:10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.240
Abstract  (390 PDF(pc) (355KB)(1425
ReferenceRelated ArticlesMetrics