Editorial Board
 

EDITOR-IN-CHIEF

Yong-Gang Yao                            Kunming Institute of Zoology, CAS, China

 

ASSOCIATE EDITORS-IN-CHIEF

 

Wai-Yee Chan                

Xue-Long Jiang 

Bing-Yu Mao

 

The Chinese University of Hong Kong, China

Kunming Institute of Zoology, CAS, China 

Kunming Institute of Zoology, CAS, China 

Yun Zhang 

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Yong-Tang Zheng

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

 

MEMBERS:

 

Le Ann Blomberg

Jing Che

 

Beltsville Agricultural Research Center, USA

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Biao Chen

Capital Medical University, China

Ce-Shi Chen

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Gong Chen

Pennsylvania State University, USA

Jiong Chen

Ningbo University,  China

Xiao-Yong Chen

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Michael H. Ferkin

University of Memphis, USA

Nigel W. Fraser

University of Pennsylvania, USA

Colin P. Groves

Australian National University, Australia

Wen-Zhe Ho

Wuhan University, China

David Irwin

University of Toronto, Canada

Nina G. Jablonski

Pennsylvania State University, USA

Prithwiraj Jha

Raiganj Surendranath Mahavidyalaya, India

Xiang Ji

Nanjing Normal University, China

Le Kang

Institute of Zoology, CAS, China

Ren Lai

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Bin Liang

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Wei Liang

Hua-Xin (Larry) Liao

Hainan Normal University, China

Duke University, USA

Si-Min Lin

Taiwan Normal University, China

Huan-Zhang Liu

Institute of Hydrobiology, CAS, China

Meng-Ji Lu

University Hospital Essen, University DuisburgEssen, Germany

Masaharu Motokawa

Kyoto University Museum, Japan

Victor Benno Meyer-Rochow

University of Oulu, Finland

Monica Mwale

South African Institute for Aquatic Biodiversity, South Africa

Neena Singla

Punjab Agricultural University, India

Bing Su

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Wen Wang

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Fu-Wen Wei

Institute of Zoology, CAS, China

Jian-Fan Wen

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Richard Winterbottom

Royal Ontario Museum, Canada

Jun-Hong Xia

Sun Yat-sen University, China

Lin Xu

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Jian Yang

Columbia University, USA

Xiao-Jun Yang

Kunming Institute of Zoology, CAS, China

Hong-Shi Yu

University of Melbourne, Australia

Li Yu

Yunnan University, China

Lin Zeng

Academy of Military Medical Science, China

Xiao-Mao Zeng

Chengdu Institute of Biology, CAS, China

Ya-Ping Zhang

Chinese Academy of Sciences, China